دکتر سیدحسن حاتمی نسب

دکتر سیدحسن حاتمی نسب استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

دکتر سیدحسن حاتمی نسب

Dr. Seyyed Hassan Hataminasab

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.