دکتر حمیدرضا دلیلی اسکویی

دکتر حمیدرضا دلیلی اسکویی دانشیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دکتر حمیدرضا دلیلی اسکویی

Dr. Hamidreza Dalili Oskouei

دانشیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.