دکتر منصور نجاتی جهرمی

دکتر منصور نجاتی جهرمی دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دکتر منصور نجاتی جهرمی

Dr. Mansour Nejatijahromi

دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.