بردیا صفائی

 بردیا  صفائی

بردیا صفائی

Bardia Safaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.