دکتر علیرضا حسین پور

دکتر علیرضا حسین پور استاد، دانشگاه شهرکرد

دکتر علیرضا حسین پور

Dr. Alireza Hosseinpour

استاد، دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن در تعیین فسفر قابل جذب خاک تعدادی از خاک های همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
2 ارزیابی نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن در تعیین فسفر قابل جذب خاک تعدادی از خاک های همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
3 کاربرد معادلات سینتیکی در توصیف سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در شماری از خاک های همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
4 کاربرد معادلات سینتیکی در توصیف سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در شماری از خاک های همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
5 آزمون خاک فسفر: ۱- ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین فسفر قابل استفاده در گیاه یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
6 آزمون خاک فسفر: ۱- ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین فسفر قابل استفاده در گیاه یونجه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
7 آموزش مبتنی بر تفکر در مدارس (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 19
8 اثر آنیون های ارتوفسفات، نیترات و کلرید بر واجذب و قابلیت استفاده روی جذب شده در برخی خاک های آهکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
9 اثر آنیونهای ارتوفسفات، نیترات و کلرید بر جذب روی در تعدادی از خاکهای آهکی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
10 اثر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده و جزبندی فسفر در تعدادی از خاکهای آهکی استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
11 اثر بیوچارهای باگاس نیشکر و شوری سدیم کلرید بر قابلیت استفاده و شکل های کادمیم در یک خاک درشت بافت آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 3
12 اثر بیوچارهای تهیهشده در دماهای مختلف و فلز روی بر جذب و واجذب سرب در یک خاک رسی آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 4
13 اثر پسابهای صنعتی خام و تصفیه شده بر فعالیت آنزیمی یک خاک رس سیلتی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
14 اثر ریزوسفر بر سرعت آزاد شدن روی در برخی از خاک های آهکی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
15 اثر ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. بر قابلیت استفاده و شکل های روی در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
16 اثر ریزوسفر گندم بر شکل های مختلف فسفر در خاک های آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 1
17 اثر ریزوسفر گندم بر شکلهای شیمیایی فسفر در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 1
18 اثر ریزوسفر گندم بر فراهمی فسفر و برخی از ویژگی های زیستی در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 3
19 اثر سیستم های آبیاری سطحی و قطره ای بر انتقال آلاینده در یک خاک درز و ترک دار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
20 اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
21 اثر فرا ریشه لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابلیت استفاده و شکل های مس در تعدادی از خاک های آهکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
22 اثر فرا ریشه لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابلیت استفاده و شکل های مس در تعدادی از خاک های آهکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
23 اثر کاتیون های کلسیم، سدیم، پتاسیم و آمونیوم بر جذب روی در تعدادی از خاک های آهکی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
24 اثر کرم خاکی بر سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین در یکخاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
25 اثر کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر زیست توده میکروبی و فعالیت آنزیمی در خاک های آلوده شده به کادمیم در کشت آفتابگردان Helianthus annuus L (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
26 اثر کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر شک لهای شیمیایی کادمیم در خاک های تحت کشت آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
27 اثر متقابل شوری و آلودگی بر کادمیم قابل جذب و فعالیت آنزیمی یک خاک آهکی تیمار شده با بقایای گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
28 اثرات ریزوسفری گندم Triticum aestivum L. بر سینتیک آزادسازی فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
29 اثرات ریزوسفری لوبیا بر برخی از ویژگی های میکروبیولوژیکی وشیمیایی در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
30 اثرکوتاه مدت کاربرد بیوچار لجن فاضلاب برقابلیت استفاده و جزءبندی سرب در خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 4
31 اثرهای ریزوسفری گندم (Triticum aestivum L.) بر قابلیت استفاده فسفر و برخی از ویژگی های بیولوژیک در خاک های آهکی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 4
32 اجزای مختلف فسفر معدنی در برخی از خاکهای استان همدان و ارتباط آنها با فسفر قابل جذب خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
33 اجزای مختلف فسفر معدنی و قابلیت فراهمی آن در تعدادی از خاک های استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
34 ارتباط اجزای روی با پاسخ های گندم ((Triticum aestivum L. در برخی خاک های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
35 ارتباط شکل های شیمیایی روی با شاخص های لوبیا در برخی خاک های آهکی با و بدون لجن فاضلاب (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 2
36 ارتباط شکل های شیمیایی مس با پاسخ های گندم ((Triticum aestivum L. در خاک های آهکی تیمارشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 4
37 ارزیابی انتقال فلزات روی، کادمیوم و نیکل از شیر سویا به پنیر سویا (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 16، شماره: 6
38 ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا Phaseolus vulgaris) در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
39 ارزیابی چند عصاره گیر برای تعیین آهن قابل استفاده ذرت (Zea mays L.) و حد بحرانی آن در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
40 ارزیابی چند عصاره گیر به منظور تعیین پتاسیم قابل استفاده سیر در برخی از خاک های همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
41 ارزیابی چند عصاره گیر به منظور تعیین پتاسیم قابل استفاده سیر در برخی از خاک های همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 28
42 ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین روی قابل استفاده لوبیا Phaseolus vulgaris L در خاک های آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
43 ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین مس قابل استفاده خاک برای گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 3
44 ارزیابی چند عصاره گیر شیمیایی برای تعیین مس قابل استفاده لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در خاک های تیمار شده و تیمار نشده با لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 1
45 ارزیابی چند عصارهگیر جهت تعیین روی قابل استفاده گندم (Triticum aestivum L.) در خاکهای آهکی تیمارشده و تیمارنشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
46 ارزیابی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و قابلیت استفاده شکل های مختلف فسفر برای گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تعدادی از خاکهای آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 2
47 ارزیابی قابلیت استفاده شک لهای فسفر برای لوبیا ) )Phaseolus vulgaris در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 107
48 ارزیابی ویژگی های آزاد شدن پتاسیم با استفاده از محلول های کلرید کلسیم و اسید سیتریک رقیق در برخی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
49 بررسی تغییرات شیب طولی جویچه بر توزیع نیترات در کودآبیاری سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
50 بررسی گنجایش تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با ویژگیهای خاک در شماری از خاکهای چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
51 برهمکنش بیوچارهای باگاس نیشکر و شوری بر قابلیت استفاده و توزیع شکل های کادمیم در خاک آهکی لوم رسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
52 برهمکنش کود شیمیایی فسفره و لجن فاضلاب بر قابلیت استفاده و شکل های فسفر و شاخص های ذرت (Zea Mays L.) در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 2
53 برهمکنش کود شیمیایی فسفره و ورمیکمپوست بر قابلیت استفاده، شکلهای فسفر و شاخصهای ذرت (.Zea Mays L) در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
54 بیوچار لجن فاضلاب: ویژگی های فیزیکوشیمیایی و جزءبندی فلزات روی و سرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
55 پتانسیل گیاه پالایی ذرت تحت تاثیر بیوچارهای برگ گردو در یک خاک آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
56 تاثیر استفاده از پساب گاوداری بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
57 تاثیر EDTA و اسید سیتریک بر استخراج گیاهی مس و روی از یک خاک طبیعی آلوده توسط ارقام ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
58 تاثیر بازدارنده نیترات سازی ۳ و۴ دی متیل پیرازول فسفات بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 2
59 تاثیر بازدارنده نیترات سازی ۳، ۴- دی متیل پیرازول فسفات بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 103
60 تاثیر بازدارنده ی نیترات سازی ۳ و ۴ دی متیل پیرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
61 تاثیر بیوچار بر پاسخهای مورفولوژیک رشد ذرت در یک خاک طبیعی آلوده (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 4
62 تاثیر روش کاربرد زیولیت اصلاح شده بر کیفیت پساب شهری خروجی و نفو ذپذیری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
63 تاثیر کاربرد کود گاوی و ورمی کمپوست بر جزء بندی و قابلیت استفاده روی و مس در کشتگندم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
64 تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم Triticum aestivum L بر قابلیت استفاده و شکل های شیمیایی روی در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
65 تاثیر کلات آهن نانو بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف، رنگیزه های فتوسنتزی برگ و عملکرد کاهو (.Lactuca sativa L) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 2
66 تاثیر لجن فاضلاب بر جذب فسفر و فسفر قابل استفاده در برخی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
67 تاثیر لجن فاضلاب بر جذب فسفر و فسفر قابل استفاده در برخی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
68 تاثیر محلول پاشی منابع و مقادیر مختلف کلسیم بر پوسیدگی انتهای گلگاه میوه فلفل دلمه (Capsicum annuum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 3
69 تأثیر شکل نیتروژن بر ترکیب شیمیایی و عملکرد ارقام کاهو (Lactuca sativa L.) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 1
70 تثبیت پتاسیم و ویژگی بار الکتریکی رس خاک در شماری از خاک های مناطق مرکزی و شمال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 17
71 تثبیت پتاسیم و ویژگی بار الکتریکی رس خاک در شماری از خاک های مناطق مرکزی و شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
72 تعیین پارامترهای نمودارهای کمیت – شدت پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
73 تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر آفتابگردان در خاک آلوده تیمارشده با کلات کننده ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
74 تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
75 تغییر در قابلیت استفاده و شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 4، شماره: 4
76 تغییر قابلیت استفاده و اجزاء روی در ریزوسفر ذرت در خاک آلوده تیمار شده با کلات کننده ها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
77 سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی در خاکدانههای با اندازه متفاوت در تعدادی از خاکهای آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
78 سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود دامی و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
79 سینتیک آزاد شدن فسفر و هم بستگی ضرایب مدل های سینتیکی با برخی ویژگی های خاک و شاخص های گیاهی در تعدادی از خاک های همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
80 سینتیک آزاد شدن فسفر و هم بستگی ضرایب مدل های سینتیکی با برخی ویژگی های خاک و شاخص های گیاهی در تعدادی از خاک های همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
81 سینتیک تغییرات فسفر قابل استخراج در تعدادی از خاک های همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
82 سینتیک تغییرات فسفر قابل استخراج در تعدادی از خاک های همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
83 شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر ذرت در دو خاک آلوده با بافت متفاوت تیمارشده با کلات کننده ها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
84 ظرفیت جذب کادمیم و سرب در شماری از خاک های حاوی پالیگورسکایت استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
85 قابلیت استفاده روی در ریزوسفر ذرت در دو خاک آلوده با بافت متفاوت تیمارشده با کلات کننده ها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
86 کارایی برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا توسط برخی از عصاره گیرهای شیمیایی در خاک های آهکی تیمار شده با لجنفاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
87 گنجایش تثبیت پتاسیم و ویژگی های بار در شماری از خاک های آهکی استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 52
88 گیاه پالایی سرب در حضور تلقیح جداگانه و هم زمان کرم خاکی، قارچ های میکوریزا و ریزوباکتر ها در ذرت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
89 مطالعه پارامترهای نسبت کمیت- شدت (Q/I) پتاسیم خاک های آهکی مناطق خشک و نیمه خشک استان های اصفهان و چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
90 مطالعه جمعیت و شاخص های رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L. در یک خاک شور شده با نمک کلرید سدیم و اهمیت مواد اصلاحی آلی در تعدیل اثر شوری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
91 مقایسه اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاکهای آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
92 مقایسه پارامترهای نسبت کمیت به شدت پتاسیم در برخی خاک های ورتی سولز استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
93 مقایسه چند عصاره گیر شیمیایی جهت تعیین روی قابل استفاده آفتابگردان در تعدادی از خاک های آهکی آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 2
94 نسبت کمیت - شدت پتاسیم و هم بستگی پارامترهای آن با خصوصیات خاک در تعدادی از خاک های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
95 نسبت کمیت - شدت پتاسیم و هم بستگی پارامترهای آن با خصوصیات خاک در تعدادی از خاک های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 11
96 نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک های آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
97 نقش ویژگیهای شخصیتی دانشجویان بر سبک یادگیری آنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 1، شماره: 2
98 ویژگی های جذب مس در خاکدانه های با اندازه متفاوت و ارتباط آنها با برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
99 هم بستگی پارامترهای Q/I با بعضی ویژگی های خاک و جذب پتاسیم به وسیله گندم در تعدادی از خاک های منطقه آبیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آنیون های ارتوفسفات و نیترات بر ویژگی های جذب روی در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر الودگی خاک ناشی از برخی پسابهای صنعتی خام و تصفیه شده بر تنفس و اندازه توده زنده میکروبی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
3 اثر اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس و ارتباط قابلیت استفاده مس با ویژگی های خاکدانه ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 اثر بیوچار ورمی کمپوست بر قابلیت استفاده روی در یک خاک آهکی تیمارشده با سولفات روی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
5 اثر زمان پس از تهیه بر توان نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسید آهن در تعیین فسفر قابل استفاده خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر شوری بر قابلیت استفاده کادمیم در خاکهای آلوده شنی و رسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
7 اثر کاتیون های کلسیم و پتاسیم بر قابلیت استفاده روی جذب شده در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر کاتیون های کلسیم و پتاسیم بر ویژگی های جذب روی در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 اثر کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر زیست توده میکروبی و فعالیت آنزیمی در خاک های آلوده شده به کادمیم در کشت آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
10 اثر کوتاه مدت لجن فاضلاب و بیوچار آن بر سیتیک آزادسازی روی دریک خاک آهکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
11 اثر متقابل شوری و بقایای گیاهی بر فعالیت آنزیم فسفاتازقلیایی، تنفس و کربن زیستتوده میکروبی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
12 اثر متقابل شوری و بقایای گیاهی بر فعالیت آنزیم کاتالاز، آریل سولفاتاز و هیدرولیز فلورسین دیاستات در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
13 اثر متقابل شوری و بقایای گیاهی بر کادمیم قابل جذب و فعالیت کاتالاز و آریل سولفاتاز در یک خاک آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
14 اثرآنیون های ارتوفسفات و نیترات بر قابلیت استفاده روی جذب شده در تعدادی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 اثز سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه آهن بر برخی شاخصهای رویشی توت فرنگی رقم گاویوتا (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
16 ارزیابی تغییرات مکانی شوری خاک سطحی منطقه ی نیمه خشک دشت آلونی-جوانمردی با استفاده از فناوری زمین آمار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
17 ارزیابی تغییرات مکانی شوری و نسبت جذب سدیم خاک سطحی دشت آلونی - جوانمردی با استفاده ازفناوری زمین آمار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
18 ارزیابی چند عصاره گیر به منظور تعیین پتاسیم قابل استفاده ذرت در شماری از خاک های همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
19 ارزیابی چند عصاره گیر جهت تعیین فسفر قابل استفاده در گیاه یونجه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
20 ارزیابی خاکهای آهکی مناطقی ازاستان همدان درجهت رفع کمبود مس قابل جذب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 ارزیابی نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسیدهای آهن Pi) در استخراج فسفر قابل استفاده گیاه ذرت علوفهای (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
22 بررسی اثر کلاتهای EDTA و اسید سیتریک بر برخی از پارامترهای رشدی سه رقم ذرتZea mays L. در یک خاک آلوده به مس و روی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
23 بررسی برهمکنش بیوچار بقایای نیشکر و کود فسفر بر قابلیت استفاده فسفر طی زمان در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی تاثیر اضافه کردن کود شیمیایی بر رهاسازی فسفر در تعدادی از خاک های استان همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بررسی تاثیر رهاسازی اراضی کشاورزی بر تغییرات برخی از اجزای آلی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی تاثیر کود گاوی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آلوده در فراریشه ذرت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بررسی تغییرات نفوذپذیری و شوری زه آب خروجی دراثرعبورازترکیب های مختلف فیلتر خاک - زئولیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
28 بررسی تغییرات نیتروژن کل،کربن آلی و ذخایر آنها پس از رها سازی اراضی تحت کشت دیم در مناطق خشک و نیمه خشک کرسنک(استان چهار محال بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
29 بررسی توانایی چند گونه زراعی در تخلیه پتاسیم قابل جذب خاک ریزوسفری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی سینتیک رهاسازی فسفر در تعدادی از خاکهای آهکی استان همدان با استفاده از محلول کلرید کلسیم رقیق (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
31 بررسی شاخصهای رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L درخا ک شورشده با نمک NaCl (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
32 بررسی شکل های مختلف پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
33 برهمکنش ورمی کمپوست و کود شیمیایی فسفره بر قابلیت استفاده فسفر در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 پتانسیل گیاه پالایی ارقام ذرت (Zea mays L.در یک خاک آلوده به مس و روی تحت تاثیر دو کلات EDTA و اسید سیتریک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
35 تاثیر افزایش یون کلر در محلول غذایی بر روی برخی از فاکتور‌های کمی و کیفی توت فرنگی ‏ (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
36 تاثیر بیوچار باگاس نیشکر بر قابلیت استفاده کادمیم در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
37 تاثیر بیوچار بر پتانسیل گیاه پالایی ذرت علوفه ای در یک خاک طبیعی بسیار آلوده (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
38 تاثیر بیوچار برگ گردو بر قابلیت دسترسی و جزءبندی سرب در یک خاک طبیعی آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 تاثیر دمای گرماکافت بیوچار بر قابلیت دسترسی و جزءبندی روی در یک خاک طبیعی آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 تاثیر دوره کشت ذرت و کود آلی بر روی pH، DOC و میزان کل سرب آزاد شده در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
41 تاثیر شوری خاک و لجن فاضلاب بر فراهمی برخی فلزات سنگین در یک خاک شنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
42 تأثیر کاربرد لجن فاضلاب بر سرعت رهاسازی فسفر در تعدادی از خاکهای استان همدان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
43 تأثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر شاخص‌های رشد گیاه ذرت علوفه‌ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
44 تأثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر کم نیاز کاتیونی در خاک‌های تحت کشت ذرت علوفه‌ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 تأثیر کاربرد لجن فاضلاب فعال بر فسفر قابل استفاده گیاه وشوری خاک درتعدادی از خاکهای استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
46 تأثیر لجن فاضلاب بر پارامترهای جذب فسفر در تعدادی از خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
47 تأثیر لجن فاضلاب شهری بر برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاکهای تحت کشت ذرت علوفهای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 تعیین اجزای مختلف فسفر معدنی در تعدادی از خاک های انتخابی استان همدان و ارتباط آنها با خصصویات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
49 تعیین اجزای مختلف فسفر معدنی و ارتباط آنها با قابلیت جذب فسفر توسط گیاه سیر در تعدادی از خاکهای استان همدان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
50 سینتیک آزاد شدن پتاسیم با اسیداگزالیک رقیق وارتباط آن با شاخصهای گیاه لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
51 سینتیک آزاد شدن پتاسیم با اسیداگزالیک وارتباط آن با ویژگیهای خاک های استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
52 سینتیک تبدیل فسفر قابل جذب به فسفر غیر قابل جذب در تعدادی از خاک های همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
53 سینتیک رهاسازی فسفر در خاک های تیمار شده با کود مرغی در شماری از خاک های استان همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
54 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- اثر بیوچار برگ گردو و حضور روی بر سینتیک جذب سرب در یک خاک آهکی شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- ظرفیت و قدرت جذب سرب در خاک تیمارشده با بیوچار برگ گردو تهیه شده در دو دما در حضور روی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر دوره کشت ذرت بر رهاسازی سرب در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
57 مطالعه سینتیک آزاد شدن روی و ارتباط آن با ویژگی های خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
58 مطالعه سینتیک آزاد شدن فسفر در شماری از خاک های همدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
59 مطالعه همدماهای جذب روی و مس در تعدادی از خاکهای همدان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
60 مطالعه ی تأثیر لجن فاضلاب بر فسفر قابل جذب در خاک اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
61 مقایسه اسید سیتریک و DTPA-TEA در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
62 مقایسه اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در توصیف آزاد شدن روی در تعدادی از خاکهای آلوده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
63 مقایسه نوع کانی های رسی و شکل های مختلف پتاسیم در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری منطقه زیباشهر استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
64 نقش اسیدهای آلی در آزاد کردن مس و روی در خاک و تاثیر کود آلی بر آن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
65 نقش اندازه خاکدانه بر جزءبندی سرب در تعدادی از خاک های آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
66 نقش کرم خاکی Lumbricus terrestris L در کیفیت و پایداری خاک های شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
67 ویژگیهای بیوچارهای تولیدشده از برگ گردو در دماهای بالاتر گرماکافت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
68 ویژگیهای ساختاری و مورفولوژیکی بیوچار لجن فاضلاب در دماهای مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
69 همبستگی پارامترهای کمیت - شدت پتاسیم خاک (Q/I) با شاخص های گیاهی گندم در منطقه آبیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران