دکتر علی اصغر حمزه شلمزاری

دکتر علی اصغر حمزه شلمزاری استادیار علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی اصغر حمزه شلمزاری

Dr. Aliasghar Hamzehshalamzari

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.