دکتر محمودرضا صاحبی

دکتر محمودرضا صاحبی دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمودرضا صاحبی

Dr. Mahmoud Reza Sahebi

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرشکل سطحی بر پایه تداخل سنجی تفاضلی رادار در میدان نفتی آغاجاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
2 آشکارسازی خودکار تغییرات در تصاویر ماهواره ای چندزمانه مبتنی بر حد آستانه گذاری با الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی استخراج ارتفاع درختان مناطق جنگلی برمبنای تداخل سنجی پلاریمتری راداری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 4
4 ارزیابی دقت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‎ای با توان تفکیک بالا با استفاده از اطلاعات کنترلی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 3
5 ارزیابی و بهبود عملکرد الگوریتم شبیهسازی تبرید به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی در سطح زیرپیکسل با استفاده از تصاویر چندطیفی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 3
6 استفاده از تلفیق تصاویر نوری و راداری برای تیپ بندی مراتع (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 3
7 اندازه گیری تغییرات سطحی و سرعت حرکت یخچال علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی آستانه گذاری سخت ضرایب تبدیل کرولت به منظور کاهش نویز لکه تصاویر رادار (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی درایه ای دادهای پلاریمتری راداری برای انتاب پارامترهای طبقه بندی این داده ها (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 4
10 به کارگیری آنتروپی در تشخیص لبه تصاویر سنجش از دور با استفاده از سیستم دانش پایه و تعیین حدود آستانه منطقه ای (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 4
11 بهبود الگوریتم میدان تصادفی مارکوف با هدف آشکارسازی نظارتنشده تغییرات تصاویر SAR چندکاناله (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 2
12 بهبود طبقه بندی منطقه شهری با استفاده از داده پلاریمتری راداری و روش های بهینه سازی چندهدفه (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 1، شماره: 2
13 بهبود قطعه بندی تصاویر پلاریمتری با رویکرد ترکیبی تکنیک های ناحیه مبنا و مرزمبنا (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 3
14 تحلیل سری زمانی فرونشست هشتگرد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و سامانه موقعیت یابی جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 85
15 تخمین میزان زیست توده جنگل ها با استفاده از تصاویر رادار با روزنه مجازی مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 2
16 تهیه نقشه بلوک های ساختمانی شهری در سامانه گوگل ارث انجین از طریق آموزش طبقه بندی کننده تعمیم پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 119
17 خوشه بندی تصاویر پلاریمتری-اینترفرومتری راداری با استفاده از آنتروپی شانون و الگوریتم میدان تصادفی مارکوف (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 4
18 روشی نو برای انتخاب ویژگی های بهینه و افزایش قدرت تفکیک مکانی در نتایج طبقه بندی تصاویر پلاریمتری راداری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 1
19 کاهش نویز لکه در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی بر اساس نرم گشتاور اول (L۱) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 3
20 مقایسه کارآیی شبکه های عصبیMLP،RBF،PNN وGRNN در مطالعات اکتشافی ذخایر مس پورفیری به منظور تعیین نقاط حفاری در GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
21 یک آماره آزمون بر اساس توزیع ویشارت برای آشکارسازی نظارت نشده تغییرات در تصاویر پلاریمتری چندمنظر SAR (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی اتوماتیک تغییرات در تصاویر ماهوارهایی چندزمانه با مقایسه تکنیکهای خوشهبندی و حدآستانهگذاری فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
2 آشکارسازی تغییرات در مناطق شهری و نیمه شهری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در تصاویر با توان تفکیک مکانی بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
3 ارائه روشی جهت نرمال سازی خودکار سطح رادیومتریکی تصاویر چند زمانه به منظور کشف تغییرات (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
4 ارائه یک فیلتر غیرخطی برای کاهش نویز لکه (speckle)همراه با بهبود لبه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
5 ارزیابی تکنیک های آشکارسازی تغییرات شی گرا در تصاویر چند زمانه با قدرت تفکیک مکانی بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
6 ارزیابی دقت طبقه بندی کننده های بیشترین شباهت و ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: استخراج تغییرات کاربری اراضی حوضه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
7 ارزیابی روش های طبقه بندی کننده ی داده های پلاریمتری رادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
8 ارزیابی نتایج طبقه بندی حاصل از تلفیق تصاویر اپتیک و SAR بر اساس آنالیز بافت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
9 استخراج ویژگی از تصاویر فرا طیفی به کمک روش مبتنی بر ماتریس همبستگی و توابع مورفولوژی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
10 استفاده از الگوریتم های استخراج پیکسل های خالص از تصاویر ابرطیفی به منظور شناسایی اهداف خاص (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
11 استفاده ازآنالیزهای مورفولوژی جهت بهبود دقت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با حدتفکیک بالا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
12 امکان سنجی طراحی و ساخت سنجنده های تلفیقی در ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
13 اندازه گیری فرونشست دشت هشتگرد ناشی از استخراج ابهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
14 بازیابی رطوبت خاک در مناطق با پوشش گیاهی با استفاده از داده های رادار با دهانه باز (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی تعیین زمان گذر یک ماهواره از یک مکان مشخص با استفاده از پارامترهای دوخط مدار (TLE) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی تغییرات پارامترهای مداری حاصل از دسته المانهای دوخط مدار (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
17 بررسی و تحلیل روش های آشکارسازی تغییرات مبتنی برآنالیزشیءگرا در مدیریت و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
18 بهبود طبقه بندی کمترین فاصله با استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت تفکیک محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
19 بهبود عملکرد تلفیق تصاویر اپتیک و رادار در مناطق ناهمگن شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
20 پیشنهاد مقدماتی طراحی و ساخت یک سیستم تصویر برداری ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا در ایران از دیدگاه ژئوماتیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
21 تحلیل روش های مبتنی بر ماشین های بردار پشتیبانSVM در طبقه بندی پوشش زمین (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
22 تشخیص خودکار تعداد و مقاطع زمانی کشت در سری زمانی شاخص های گیاهی مزارع کشاورزی مستخرج از تصاویر ماهواره ای سنتینل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
23 تشخیص عوارض با تکیه برTEMPLATE MATCHING در تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
24 تعیین مناطق بهینه حفاری در اکتشاف تفصیلی منابع معدنی با استفاده ازشبکههای عصبی GRNN و RBF درمحیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
25 تولید اندکس از ویژگی های مکانی به منظور استفاده در طبقه بندی طیفی مکانی تصاویر با رزولوشن مکانی بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
26 تولید مدل رقومی ارتفاعی سطح زمین با استفاده از تصاویر SAR به منظور تعیین ارتفاع درختان جنگل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
27 شناسایی تغییرات در تصاویر پلاریمتریک رادار با روزنه مجازی بر مبنای ترکیب روش های پیکسل مبنا، شی مبنا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
28 طبقه بندی تصاویر راداری بر اساس الگوریتم کلونی مورچگان و طبقه بندی کننده فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
29 طبقه بندی تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس با استفاده از روشهای مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روشهای بیشترین شباهت و کمترین فاصله از میانگین (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
30 طبقه بندی داده های پلاریمتری و بررسی تاثیر استفاده از span به عنوان یک ویژگی در طبقه بندی کننده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
31 طبقهبندی پوشش زمین با استفاده از دادههای سنجش از دور و مدل سازی سیستم خبره آماری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
32 فشرد هسازی داده های رستری به وسیله روش تجزیه به مقادیر سینگولار درجبرخطی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
33 قطعهبندی و طبقه بندی با استفاده از نقشه های خود سامانده با تکیه بر کتابخانه های طیفی مواد معدنی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
34 کاهش نویز تصاویر سنجش از دوری با استفاده از فیلترینگ غیرخطی در حوزه فرکانس بر مبنای تغییر مقیاس طیف اندازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
35 کلاسه بندی تصاویر PolSAR (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
36 مطالعه تاثیر پارامترهای محیطی حاصل از سنجش از دور در تخمین پراکنش شانهدار مهاجم در دریای خزر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
37 مقایسه تفکیک پذیری محصولات کشاورزی در طبقه بندی چندزمانه با روشهای آماری و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90