دکتر محمدسعدی مسگری

دکتر محمدسعدی مسگری دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمدسعدی مسگری

Dr. Mohammad Sadi Mesgari

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوریتم یادگیری تقویتی عمیق در مسئله تعقیب و گریز برای پلیس هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی دوره: 3، شماره: 9
2 ارائه روشی ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی تخصیص مصدومان زلزله به مراکز درمانی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 2
3 ارائه مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی مبتنی برGIS به منظور ارزیابی سازگاری کاربرهای شهری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 2
4 ارائه مدل عامل مبنا برای کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی و مسیریابی پویا (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 2
5 ارائه مدلی GIS مبنا برای برنامه ریزی کاربری اراضی منطقه ای(منطقه مورد مطالعه : شهرستان برخوار و میمه) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 4
6 ارایه یک سیستم توزیع یافته تحت وب برای برنامه ریزی سفردرشبکه های چندساختی توام با عدم قطعیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
7 ارزیابی خطوط اتوبوس رانی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: خطوط اتوبوس رانی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
8 ارزیابی مطلوبیت مکانی کاربری کشاورزی با توجه به توان اکولوژیکی، اقتصادی و نیاز اجتماعی در حوزه آبخیز سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
9 استخراج عملکرد محل از محتواهای متنی کاربرتولید با استفاده از روش های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 31، شماره: 124
10 بررسی مدل رگرسیون لوجستیک در تخریب جنگل ها با استفاده از سنجش از دور در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: جنگل های ارسباران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 42
11 به کارگیری الگوریتم کلونی مورچه چندمعیاره درسیستم های حمل ونقل هوشمند وکاربرمبنا (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
12 بهینه سازی مسیر تردد سرویسهای حمل و نقل یک شرکت،با استفاده از خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
13 پهنه بندی کیفیت آلودگی آب رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 3
14 پهنهبندی کیفیت منابع آب برای کاربری کشاورزی و شرب با استفاده از شاخص کیفیت آب و تکنیکهای زمینآمار در حوضه آبخیز سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
15 تاثیر دو عامل تصادفات و شرایط جوی بر ترافیک با استفاده از درخت تصمیم(مطالعه ی موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 37، شماره: 2
16 تخصیص بهینه فضای کتابخانه به انواع کتاب با استفاده از الگوریتم فاخته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 1
17 توسعه خودکاره های سلولی برمبنای نظریه فازی برای مدل سازی توسعه شهری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 4
18 توسعه مدل مکانی ریزدانه به منظور چینش بهینه کاربری های شهری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 1
19 توسعه مفهومی عامل مبنا و بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در تخصیص منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
20 توسعه و ارزیابی سامانه اطلاعات مکانی عامل مبنا به منظورتعیین تاثیر توده های آلودگی هوا بر روی محدوده های ریسک زیست محیطی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 3
21 توسعه یادگیری تقویتی پیوسته در مسائل مکانی توزیع یافته (مورد مطالعاتی: کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 17، شماره: 3
22 رهیافتی نوین درطراحی مسیرحمل ونقل اتوبوسهای شهری بااستفاده ازGIS (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
23 طراحی و پیاده سازی یک سیستم یکپارچه مدل سازی تغییر کاربری اراضی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 40
24 قیمت گذاری املاک مسکونی به کمک الگوریتم ترکیبی یادگیری عمیق- فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 32، شماره: 126
25 کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربرهای صنعتی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 4
26 مدل سازی اکتشاف ذخایر مس پورفیری با استفاده از سیستم های استنتاج گر و روابط فازی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 4
27 مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 1
28 مدل سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 58
29 مدل سازی توان اکولوژیکی سرزمین، با استفاده از منطق فازی( منطقه مورد مطالعه:شهرستان برخوار و میمه) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 1
30 مدل سازی عامل مبنا برای مکان یابی محل استقرار هواپیماهای پشتیبان جهت کاهش زمان تاخیر در پروازهای هوایی : مطالعه موردی : شرکت هواپیمایی قشم ایر (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 20، شماره: 1
31 مدل سازی فرایند تهیه نقشه پتانسیل معدنی با استفاده از سامانه استنتاجگر فازی (منطقه مورد مطالعه : کانسار مس چاه فیروزه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 93
32 مسیریابی بهینه بر اساس معیار زمان با توجه به شرایط متغیر تراف کیی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 4
33 مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه و GIS (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 25
34 مکانیابی بیمارستان ها با استفاده از Fuzzy GIS (دریافت مقاله) دوماهنامه شهرنگار دوره: 12، شماره: 54
35 مکانیابی مراکز بیمارستان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ترکیبی مطالعه موردی: منطقه دو تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی مدل آرایش بهینه ی استقرار سنسورها برای رسیدن به بیشترین پوشش مکانی در کاربردهای مربوط به نظارت و مانیتورینگ امنیتی (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
2 ارائه ی یک روش خوشه بندی فازی سری های زمانی بر مبنای الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
3 ارایه یک الگوریتم جدید به منظور استخراج اطلاعات بافت شبکه راه جهت کنترل اتوماتیک سرویسهای توزیع یافته جنرالیزاسیون (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
4 ارزیابی عملکرد هوش جمعی در بهینه سازی مسأله اسکان موقت پس از زلزله (دریافت مقاله) همایش ملی شهر الکترونیک
5 ارزیابی کارایی شاخص های استخراج شده از داده های سنجش از دور به منظور پایش خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
6 ارزیابی مکانی همسایگی در کاربریهای شهری از نظر سازگاری و وابستگی مطالعه موردی شهر ابهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
7 ارزیابی و مقایسه ی 4 الگوریتم کرم شبتاب، ازدحام ذرات، مورچه و شبیه سازی تبرید برای حل مسئله فروشنده ی دوره گرد جهت خدمت رسانی به تعدادی روستا با در نظر گرفتن اولویت و وزن دهی به روستاها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
8 استفاده از GIS برای کاهش خسارت های بحران زلزله در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
9 استفاده از GIS برای کمک به تصمیم گیری در انتخاب محل احداث یک سد مخزنی به منظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست
10 استفاده از Gis و روش CA در شبیه سازی انتشار مکانی - زمانی مالاریا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
11 استفاده از سامانه اطلاعات مکانی برای شناسایی مناطق مناسب جهت احداث سد، بر اساس پارامترهای کمی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
12 استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی در سرشماری به منظور هدایت سرشماری و مدیریت اطلاعات حاصل از آن (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
13 الگوریتم شامپانزه ی تغییر یافته (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 الگویی برای مکان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
15 الگویی برای مکان یابی بر اساس متدهای تصمیم گیری چند معیاره در GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
16 انتخاب بهترین گزینه (واریانت) راه با استفاده از تلفیق مدلهای تصمیم گری چند معیاری و GIS مطالعه موردی: راه سنندج - مریوان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
17 انجام مطالعات و ایجادپایگاه داده مکانی gis طرح های توسعه و عمران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
18 GIS پیاده سازی شبکه حمل و نقل چندساختی در محیط (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
19 برآوردتعدادمصدومان زلزله و نحوه توزیع مکانی آنها به عنوان تابعی از خرابی های سازه ای (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
20 برازش یک مدل مکان - آماری بر بیماری سرطان پوست به منظور حمایت از تصمیم گیری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
21 بررسی اجزا مرکز هماهنگی داده های مکانی و اجرای آن برای سازمان نقشه برداری کشور (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
22 بررسی امکانات درمانی و نحوه تخصیص مردم به آنها، مطالعه موردی کلانشهر کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
23 بررسی تاثیر تصادفات و عوامل جوی در ترافیک شهر تهران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
24 بررسی رابطه بین اکسیژن محلول وترکیبات نیتروژن دار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی کاربرد سیستم اطلاعات مکانی همراه (Mobile GIS) در تسهیل خدمات رسانی سیستمهای هوشمند حمل و نقل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
26 بررسی مدلهای داده GIS برای حمل و نقل (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
27 بررسی و تحلیل مناطق جرم خیز در کلانشهر مشهد با استفاده از تکنیک Hot spot analysis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
28 بررسی و طبقه بندی مسیریابی وسایل نقلیه همراه با دریافت و تحویل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
29 برنامه ریزی مسیر گردشگری با استفاده از الگوریتم زنبور چند هدفه و تئوری فازی مطالعه موردی: شهر اصفهان، ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
30 بکاربری منطق فازی در GIS برای یافتن مکان های بهینه مراکز خدماتی بین راهی وزارت راه و ترابری (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
31 بکارگیری GIS در پیاده سازی مدلی جهت کمک به مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
32 بکارگیری تلفیق Mobile GIS و Wireless Sensor Network در مدیریت حوادث در زیرساخت شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
33 بکارگیری روش جستجوی الگو در GIS به منظور تعیین سطح کشت بهینه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
34 بهینه سازی تخصیص مکانهای مراکز امداد موقت پس از وقوع زلزله و تخصیص بلوکهای شهری به این مراکز با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
35 بهینه سازی مسیریابی در ترافیک شهری با استفاده الگوریتم کلونی مورچه مصنوعی بهبود یافته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
36 پهنه بندی کیفیت آلودگی آب رودخانۀ سیمینه رود براساس شاخص NSFWQI ،با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 پیش بینی زمانی مکانی وقوع جرم با استفاده از شبکه عمیق واحد بازگشی دروازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
38 تحلیل تغییر پذیری مکانی بارندگی شدید با استفاده از آمار مکانی شمال غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
39 تخصیص بهینه فضای کتاب خانه به انواع کتاب، با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
40 ترکیب اتوماتیک وب سرویسهای مکانی با استفاده از هستی شناسی نمونه مطالعاتی : مدیریت بحران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
41 تلفیق GIS و تحلیل پوشش داده ها DEA برای ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوسرانی تهران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
42 توسعه ی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه گسسته( DMOPSO) برای مسئله فروشنده دوره گرد: یک رویکرد مقایسه ای با الگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
43 توسعه یک پایگاه داده زمانمند برای کاداستر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
44 توسعه یک مدل پویای عامل مبنا جهت ایجاداولویت کاربری برای هرقطعه زمین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 جایگاه و نقش کاداستر، تولید نقشه های کاداستر وپایگاه داده های حقوقی در عملیات مربوط به ثبت اسناد واملاک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
46 چیدمان پویای کاربری های شهری با کمک عامل فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات تعمیم یافته و مقایسه با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
48 حل مسئلهی تخصیص موقعیت در فضای پیوسته بهمنظور تعیین محل احداث مراکز آتش نشانی با استفاده از الگوریتمفرا ابتکاری زنبور و روش شکستن پلیگونها در نقاط تقاطع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
49 زیر ساخت داده های مکانی بر مبنای سرویس های مکانی (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
50 شبیه سازی عامل مبنای ITS به منظور کنترل ترافیک شهری با استفاده از سیستم GPS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
51 شبیه سازی عامل مبنای کنترل چراغ های راهنمایی به منظورکاهش زمان سفر در سیستم حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
52 شبیه سازی عامل مبنای مسیریابی لحظه ای درشبکه حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
53 شبیه سازی و مدل سازی عامل مبنای سیستم حمل و نقل هوایی با استفاده ازGPS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
54 شبیه سازی و مدل سازی عامل مبنای مکانی سیستم ارجاع بار برای شبکه حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
55 طراحی شبکه ی سنسورها برای هشدار سیلاب با استفاده از شبیه ساز VisualSense براساس مدل داد ه ی ArcHydro (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
56 طراحی یک سیستم هشدار دهنده فازی براساس روابط توپولوژیکی فازی جهت استفاده در مانیتورینگ آلودگی هوا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
57 قیمت گذاری مکانی بر اساس ساختار جدولی داده های املاک مسکونی به کمک الگوریتم های یادگیری عمیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
58 کاربرد پایگاه داده با نمایشهای مختلف از یک داده واحد دراجرای بهینه زیر ساخت داده مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
59 کاربرد مفاهیم انتزاع داده در طراحی و ایجاد پایگاه داده مکانی چند کاربره (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
60 کاهش هزینه عملیات ساختمانی و اثرات زیست محیطی در احداث خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
61 مدل سازی در محیط GIS برای کاهش خسارت های بحران زلزله در ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
62 مدلسازی تعیین میزان مناسبت کاربری اراضی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
63 مدل‌سازی عامل مبنای گسترش آتش سوزی جنگل (منطقه مورد مطالعه: پارک ملی گلستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
64 مدلسازی مکانی برای کاهش خسارت های بحران زلزله در ایران (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
65 مروری بر روش های تصمیم گیری چند معیاره در مکان یابی نیروگاه های انرژی تجدید پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
66 مسیریابی درشبکه های حمل و نقل چندساختی به کمک سیستمهای استنتاجگرفازی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
67 مقایسه انواع مختلف درونیابی بر روی داده های بارش (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 مکان یابی خوابگاه های دانشجویی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
69 مکان یابی خوابگاه های دانشجویی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
70 مکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
71 مکانیابی اسکان موقت و تخصیص مساحت بهینه با الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
72 نگرشی جدید در بهنگام سازی پایگاه ها ی داده چندکاربره با نمایشهای مختلف از یک داده واحد (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
73 یافتن تجمع مکانی بیماریها در GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی