پروفسور محمدرضا مباشری

پروفسور محمدرضا مباشری استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پروفسور محمدرضا مباشری

Prof. Mohammad Reza Mobasheri

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 1
2 ارائه الگوریتمی برای کاهش نوفه فاز تداخل سنجی راداری مورد استفاده در تعیین میزان جابه جاییهای پوسته زمین، بر اساس تبدیل موجک در حوزه مختلط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 66
3 ارائه روشی برای اصلاح نوفه نواری آشکارسازها در تصاویر اخذشده به وسیله سنجنده TM ماهواره لندست ۵ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 4
4 ارائه روشی برای طبقه بندی داده های ابرطیفی AVIRIS ، با استفاده از استخراج ویژگی و ترکیب طبقه بندی کننده ها (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 1
5 ارزیابی دقت شاخص NDSI استخراج شده از تصاویر MODIS در مناطق دارای شیب متوسط (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 1
6 ارزیابی دقت محصولات گسیل مندی سنجنده MODISو ASTER با استفاده از اندازه گیری های میدانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 37
7 استفاده از متغیرهای جذبی طیفی به منظور برآورد سریع نوفه در تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
8 بازسازی ۶S برای تصحیح تصاویر ماهواره ای در جو ایران (مطالعه موردی : تهران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 3
9 بررسی یخچال طبیعی علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 70
10 بهبودمدل تخمین موجودی آب برگ گیاه مبتنی بر داده های طیفی (دریافت مقاله) نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی دوره: 1، شماره: 2
11 بهینه سازی یک مدل شبه تجربی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور برآورد غلطت ذرات معلق (PM۱۰) سطحی در شهر تهران با استفاده از داده های ماهواره ای و داده های هواشناسی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
12 پایش تغییرات لایه ازن در جو ایران با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 44
13 پیش بینی مناطق در خطر سرمازدگی با استفاده از مدل NEAT (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
14 پیشنهاد روشی برای جایگزینی داده های تابشی سنجنده MODIS با استفاده از مدل CRTM تصحیح شده در مقیاس محلی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 2
15 تاثیر رطوبت جو در برآورد مشخصه های وارونگی دمایی از تصاویر ماهواره ای MODIS (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 2
16 تجزیه و تحلیل روش های استفاده از ماهواره در تعیین میزان تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 3، شماره: 3
17 تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
18 تشخیص مزارع آلوده به بیماری زنگ گندم با استفاده از تصاویر لندست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 44
19 توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش های آماری و هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 3
20 توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش های آماری و هوشمند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
21 تهیه نقشه توزیع مکانی ذرات معلق با قطر کمتر از دو نیم میکرومتردر هوای شهر تهران با استفاده از داده های سنجنده مودیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 26
22 روشی سریع برای تعیین فشار بالای ابر (FAST CTP) در تصاویر MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 31
23 روشی کارا برای افزایش توامان قدرت تفکیک طیفی و مکانی در تصاویر ماهواره ای در محیط شهری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 4
24 شمارش خودکار درختان در تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا به کمک عملگرهای مورفولوژیک (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 3
25 طبقه بندی داده های ابرطیفی با استفاده از مشتق گیری در فضای طیفی و استفاده از روش های کدگذاری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 1
26 کاهش اثر بخار آب جو بر روی محصولات تداخل سنجی راداری به کمک داده های MERIS-FR و GPS (مطالعه موردی: فرونشست دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 83
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Attempt in Presenting Model for Temperature Determination at Near Land Surface Using MODIS Images (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست
2 آشکار سازی مناطق متاثر از گردو غبار با استفاده از تغییرات بازتابندگی سطح دما و خصوصیات طیفی گردو غبار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار
3 آشکارسازی تنش آبی گیاه نیشکر با تصاویر ماهواره ای Terra/Aster (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
4 آشکارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
5 آشکارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
6 آشکارسازی مناطق متاثر از گردوغبار با استفاده از تغییرات بازتابندگی سطح ، دماو خصوصیات طیفی گردوغبار (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
7 اثر خطای زمین مرجع نمودن بر روی بازتابندگی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین در مناطق شهری (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
8 ارائه روشی بهینه در تصحیح اثر هوآویزها در تصاویر سنجنده ASTER (مطالعه موردی منطقه خوزستان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
9 ارائه شاخصی جهت تشخیص نسبی میزان نشاسته موجود در گیاه با استفاده از تصاویر ابر طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
10 ارائه مدلی آماری جهت محاسبه زمانی-مکانی دمای هوا در نزدیکی سطح با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 ارائه ی مدلی جهت تخمین محتوای آب برگ گیاه با استفاده از طیف سنج ابرطیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
12 ارایه روشی جهت استخراج همزمان مقادیر مواد بیوشیمی برگ با استفاده از طیف بازتابندگی آزمایشگاهی Angers Lopex (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست
13 ارتقاء دقت ارزیابی مساحت سطوح زیر کشت اراضی زراعی به کمک روش تجزیه اختلاط طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
14 ارتقاء شاخص NDVI برای پیش بینی خشکسالی با استفاده از تصاویر Aster و Modis (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
15 ارتقای دقت براورد شاخص NDSI و کسر پوشش برف سنجنده MODIS با بکارگیری همزمان سنجنده ASTER (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
16 ارتقای طیفی تصاویر Google Earth (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
17 ارتقای طیفی تصاویر Google Earth از طریق تلفیق با تصاویر Hyperion (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست
18 ارتقای کیفیت شاخص طیفی برآورد سطح برگ (مطالعه موردی: گیاه شمعدانی) (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست
19 ارزیابی توانائی روش های Tetracorder و SAM برای طبقه بندی مواد معدنی در تصاویر ابرطیفی AVIRIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
20 استخراج اتوماتیک پهنه های آبی در مقیاس زیرپیکسل از تصاویر لندست 8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
21 استفاده از استخراج ویژگی بر مبنای کلاس به همراه ترکیب طبقه بندی کننده ها به منظور طبقه بندی تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
22 استفاده از داده های ابرطیفی در تخمین میزان کودهای نیتروژنه موجود در خاکهای کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
23 استفاده از سنجنده MODIS درتشخیص و کمی سازی الودگی هوای مناطق شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
24 استیگانوگرافی متادیتا با محدودیت جاسازی در تصاویر ماهواره ای با هدف کاهش حجم و افزایش امنیت (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
25 امکان سنجی استفاده از داده های رادیو ساوند و تصاویر ماهواره ای MODIS در برآورد آب قابل بارش کلی (منطقه مورد مطالعه: ناحیه تهران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
26 On the Accuracy of Satellite-Derived Surface Radiation Budget (Introduction to an Auxiliary Software) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
27 Recognition And Elimination of Striped Noise In CHRIS-PROBA Sensor Images (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
28 Remote Sensing of Tidal Stage by Monitoring Change in SSC In Surface Waters (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
29 برآورد تاثیر پتاسیم خاک بر بازتابندگی آن با هدف تولید شاخصی برای پایش فرسایش خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
30 برآورد تاثیر رطوبت خاک بر بازتابندگی آن با هدف کاربرد در تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
31 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده تصاویر MODIS و الگوریتم سبال (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
32 برآورد توزیع اندازه ذرات خاک با استفاده از داده های اسپکترورادیومتری (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
33 برآورد محتوای نیتروژن کلی خاک های کشاورزی با استفاده از بازتابندگی آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
34 بررسی خطا در برآورد ET ناشی از شار گرمای محسوس در مدل SEBAL (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 بررسی خطاهای تاثیر گذار در مطالعات سنجش از دور سواحل و بنادر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
36 بررسی روش تشخیص و استخراج پیکسلهای برفی در تصاویر مادیس (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
37 بررسی روشهای ارزیابی خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
38 بررسی روشهای مختلف تشخیص بیماری در گیاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
39 بررسی روشهای مختلف حذف نویز از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
40 پایش تغیرات میزان غلظت گازهای گلخانه ای کربن مونو اکسید CO و کربن دی اکسید CO2 در جو ایران با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
41 پهنه بندی NO2 جوی در شهرهای صنعتی با استفاده از تصاویر OMIوMODIS مطالعه موردی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
42 پهنه بندی نوع خاک کشاورزی با تلفیق روش های اسپکترومتری و سنجش از دور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
43 پیش بینی خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزی با استفاده ار تصاویر ماهوار های در اراضی دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
44 تخمین منحنی نوفه زمانی سنجنده های تصویربردار به روش قسمت بندی اهداف غیریکنواخت و استفاده از آن در پالایه وفقی ابتکاری (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
45 تشخیص نوع گیاه با استفاده از ویژگیهای طیفی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
46 تشخیص و تمایز پیکسل های حاوی ابر از پیکسل های صاف و بدون ابر در تصاویرMODIS با استفاده از الگوریتم MCM منطقه مورد مطالعه : سواحل جنوبی دریای خزر) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
47 تعیین مناطق با ریسک بالای شیوع مالاریا با استفاده از شاخصهای ماهوارهای و زمینی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
48 تعیین میزان سلامت گیاه گندم با استفاده از روش های کدگذاری طیف بازتابندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
49 تنظیم مدل 6S برای تصحیح جوی تصاویر ماهواره ای در ایران(مطالعه موردی: ایستگاه مهر آباد تهران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
50 تولید پروفایل فشار با استفاده از فرض جو هیدروستاتیک و باندهای حرارتی تصاویر سنجنده مادیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
51 تولید تصاویر دمای هوا در ساعات مختلف از یک گذر ماهواره با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست
52 تهیه نقشه گسیلمندی سطوح مختلف با استفاده از باندهای حرارتی و داده های سینوپتیکی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
53 حذف نوارشدگی از نقص آشکارساز شماره 4 از تصاویر باند 5 سنجنده مادیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
54 حذف نوارشدگی ناشی از نقص آشکارساز شماره 4 از تصاویر باند 5 سنجیده مادیس (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار
55 روشی ساده برای استخراج پروفایل رطوبت جو ازتصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
56 روشی ساده جهت تعیین ضرایب اصلاح اثر سایه در تصاویر ماهواره ای لندست (مطالعه موردی: مزارع گندم) (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست
57 روشی سریع برای اصلاح نویز در تصاویر SPOT (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
58 روشی نوین برای تعیین سن گیاه با استفاده از دوربین دیجیتالی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
59 شمارش خودکار درختان در تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک بالا به کمک عملگرهای مورفولوژیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
60 فرکانس و مکان در اصلاح نوفه نواری در تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: تصاویر اخذ شده توسط سنجنده MSS ماهواره لندست 4) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
61 کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
62 کلاسهبندی تصاویر سنجش از دور چند طیفی با استفاده ازماشینهای بردار پشتیبان فعال (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
63 محاسبه رطوبت نسبی با قدرت تفکیک مکانی بالا با استفاده از تصاویر ماهوارهای MODISدر محدوده کشور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
64 مدل سازی تحلیل شاخص مبنای اثرات بافت خاک بر برآورد رطوبت خاک در تصاویر ماهواره ای MODIS (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست
65 مطالعه تغییرات ۲۶ ساله لایه ازن در جو ایران با استفاده از داده های سنجنده TOMS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
66 معرفی آشکارساز های معیوب در باندهای مختلف سنجنده مادیس و اصلاح عملکرد آشکارسازهای معیوب در باند 30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
67 مقایسه عملکرد پالایه های مبتنی بر موجک با پالایه های حوزه فرکانس مکان در اصلاح نوفه نواری در تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: تصاویر اخذ شده توسط سنجنده MSS ماهواره لندست (4) (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
68 نقشه سازی رقومی ویژگی های خاک با استفاده از داده ی سنجش از دوری (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست