آقای دکتر محمدرضا بابایی

دکتر محمدرضا بابایی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.

آقای دکتر محمدرضا بابایی

Dr. Mohamadreza Babai

دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا بابایی در مجلات و ژورنالها