دکتر احمدرضا قاسمی دستگردی

دکتر احمدرضا قاسمی دستگردی دانشیار  مهندسی آب  دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر احمدرضا قاسمی دستگردی

Dr. Ahmadreza Ghasemi dastgerdi

دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.