دکتر رسول زارع

دکتر رسول زارع استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر رسول زارع

Dr. Rasoul Zare

استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اطلاعات جدید پیرامون شبه قارچ های مولد زنگ سفید گیاهان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 57، شماره: 1
2 اطلاعات جدید درباره Cercospora و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 4
3 ایدیومورفهای تیپ آمیزشی و وضعیت باروری جنسی جدایههای Fusarium proliferatum حاصل از برخی اکوسیستمهای آبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 51، شماره: 2
4 بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون های بیماری زایی و نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 1
5 بررسی تنوع ژنتیکی در میان جدایه های مختلف گونه های فوزاریوم، عوامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با استفاده از روشهای مولکولی و آزمونهای بیماریزایی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 4
6 بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
7 بررسی سه بیماری قارچی شاخساره درختان توت در ایزدشهر (مازندران) و آستانه (گیلان) * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 4
8 بررسی مولکولی و فیلوژنتیکی جدایه های جنس Rhizopus بر اساس منطقه ITS و مناطق D۱-D۲ از DNA ریبوزومی * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
9 تنوع پاتوتیپی جدایه های Rhynchosporium secalis در پنج استان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 4
10 شناسایی پلی فازی گونه Cercospora cf. sigesbeckiae همراه با بیماری لکه برگی سرکوسپورایی گیاهان دانه روغنی سویا، کلزا و کنجد در استان های گلستان و مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 2
11 قارچ های همراه با زوال درختان بلوط در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 3
12 قارچ های هیفومیست جدا شده از حشرات و اثر بیماریزایی آنها روی سوسک کلرادو در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
13 کمک به شناسایی گونه های Pseudocercospora در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 3
14 کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
15 مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های Fusarium solani جدا شده از سیب زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 3
16 وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش جمعیت و نیاز به گندم بیشتر، چه ایده ای برای آینده داریم! (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
2 افزایش جمعیت و نیاز به گندم بیشتر، چه ایده ای برای آینده داریم! (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اولین گزارش از V.epiphytum به عنوان بیمارگر لارو کرم خراط Zeuzera pyrina (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
4 بررسی تنوع ژنوتیپی Fusarium culmorum درجمعیت های مزارع گندم در 5 استان ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 بررسی عوامل قارچی بیماریزای طوقه و ریشه درختان میوه هسته دار در استان های همدان و تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
6 شناسایی قارچ های Hyphomycetes چوبزی در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار