دکتر عزیز خرازی پاکدل

دکتر عزیز خرازی پاکدل استاد، دانشگاه تهران

دکتر عزیز خرازی پاکدل

Dr. Aziz Kharazi Pakdel

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی بافتهای روده میانی لاوهای ( Ostrinia nubilalis persica Mutuura & Munroe ۱۹۷۰ (Lep.: Pyralidae:Pyrautinae تغذیه کرده از اسپوروتوکسین باکتری Bacillus thuringiensis واریته Kurstaki (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 13، شماره: 1
2 اثر چند پودر وتابل تهیه شده از بلاستوسپور قارچ (Beauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae روی تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.:Thripidae) در شرایط ازمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 1
3 اثر سن و تجربه قبلی بر رفتار کاوشگری جمعیت ماده زای زنبور (Marshall) Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 2
4 اثر قارچ بیمارگر (Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales بر رفتارکاوشگری زنبور پارازیتویید ( Aphidius matricariae (Hym.: Braconidae در شرایط نیمه طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 2
5 اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید مثل زنبور پارازیتویید (Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 1
6 اثر گرسنگی بر رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Marshall) روی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
7 بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
8 بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
9 بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 1
10 بررسی پتانسیل چند ماده ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
11 بررسی تاکسونومیک کفشدوزکهای زیر خانواده Scymninae در منطقه مشهد (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 17، شماره: 1
12 بررسی حضور، پراکنش و دوره ی فعالیت حشره ی کامل پروانه ی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله های فرمونی در استان کردستان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
13 بررسی زیست شناسی (Ooencyrtus cf. masii ( Hym.: Encyrtidae پارازیتوئید جدید تخم پروانه برگخوار سفید پسته ( برگخوار بنه) (Ocneriia terebinthina ( Lep.: Lymantriidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
14 بررسی ویژگی های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
15 پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
16 پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رایحه های حاصل از سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تیمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روی برگ گیاه خیار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 5، شماره: 1
17 پرورش آزمایشگاهی و مطالعه برخی از خصوصیات زیستی سرخرطومی حنایی خرما،Rhynchophorus ferrugineus (Col., Dryophthoridae) روی غذای نیمه مصنوعی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 88
18 تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 2
19 ترجیح طعمهه ی (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روی تریپس پیاز و کنه ی دو لکه ای در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
20 رابطه ی بین پارازیتیسم تله های تخم با پارازیتیسم جمعیت های طبیعی تخم سن گندم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 5
21 زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیزAphis gossypii (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 1
22 عکس العمل سیستم ایمنی سلولی (Locusta migratoria ( Orth.: Acrididae در مقابل جدایه ی فشند Beauveria bassiana (Moniliales, Moniliaceae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
23 کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
24 گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
25 گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
26 گزارش نماتود بیمارگر راب ها (Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
27 گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده ی Chalcidoidea از گال های زنبورهای Cynipidae روی بلوط (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
28 معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
29 معرفی پروانه کرم سبز برگخوار برنج( Naranga aenescens ( Moore) ( Lep., Noctuidae وبررسی زیست شناسی آن در مازندران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
30 مقایسه تأثیر سه دما بر پارامترهای زیستی و باروری کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski . (Prostigmata: Tetranychidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر سه تیمار غذایی روی طول مراحل مختلف پورگی سن شکارگرOrius albidipennis Reuter (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 بررسی اثر قارچ Beauveria bassianaروی انتخاب میزبان گیاهی و انتقال قارچ توسط Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
3 بررسی طول عمر حشرات کامل سن شکارگرOrius albidipenisدر دو دما با تغذیه از تخم و مراحل مختلف رشدی کنهTetranychus turkestani (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 بررسی نرخ شکار گری سن شکار گر O.albidipennis (Reuter) روی کنه تارتن ترکستانی T. turkestani Ugarov and Nikolski (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
5 تاثیر دما بر واکنش تابعی سن شکارگر Orius albidipennis Reuter روی تخم کنه ترکستانی Tetranychus turkestani (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار