دکتر احمد خیری

دکتر احمد خیری استاد، دانشگاه تهران

دکتر احمد خیری

Dr. Ahmad Kheiri

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 معرفی سه گونه نماتد از خانواده Criconematidae در مزارع غلات استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
2 معرفی سه گونه نماتد از خانواده Criconematidae در مزارع غلات استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
3 بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی رشد نهال های زیتون در دو نوع بستر رویش (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
4 بررسی تعدادی از گونه های جنس Longidorus در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی تعدادی از گونه های جنس Longidorus در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
6 بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
7 تاثیر باکتری Rathayibacter tritici بر تحرک و کارائی لارو سن دو نماتد Anguina tritici در انتقال باکتری عامل خوشه صمغی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
8 تاثیر باکتری Rathayibacter tritici بر تحرک و کارائی لارو سن دو نماتد Anguina tritici در انتقال باکتری عامل خوشه صمغی گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
9 تاثیر متقابل نماتد مولد زخم ریشه (Pratylenchus vulnus) و دو گونه فوزاریم بر رشد نهال های افراپلت در منطقه بهشهر مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
10 تاثیر متقابل نماتد مولد زخم ریشه (Pratylenchus vulnus) و دو گونه فوزاریم بر رشد نهال های افراپلت در منطقه بهشهر مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
11 مطالعه تغییرات کمی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در تعامل بین نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
12 مطالعه تغییرات کمی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در تعامل بین نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
13 مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita در ایران با روش PCR – RFLP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
14 مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita در ایران با روش PCR – RFLP (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مولکولی مسیر مقاومت القاء شده در برابر نماتد ریشه گرهی توسط عصاره میوه زیتون تلخ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 تنوع ژنتیکی جمعیت های Ditylenchus dipsaci آلوده کننده سیر ایران بر مبنی توالی ITS-Rdna (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 ردیابی مولکولی نماتدDitylenchus gigasاز گیاه سیر در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران