دکتر مهران غزوی

دکتر مهران غزوی دانشیار، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر مهران غزوی

Dr. Mehran Ghazavi

دانشیار، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سه جدایه از قارچ Beauveria bassiana روی شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis و اثر دماهای مختلف روی جوانه زنی و رشد میسلیوم آن ها (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 88
2 NEW RECORDS OF ENTOMOPHTHORALEAN FUNGI FROM IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 9، شماره: 2
3 NEW RECORDS OF SOME ENTOMOPATHOGENIC FUNGI FROM IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 6، شماره: 2
4 The role of temperature on the pathogenicity of Beauveria bassiana in populations of sawtoothed grain beetle, Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) fed on stored date fruits (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 7، شماره: 4
5 Virulence of Iranian isolates of Metarhizium anisopliae on western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 1
6 تأثیر دو جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae (Metschnikof.) Sorokin (Fungi: Ascomycota) روی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
7 عکس العمل سیستم ایمنی سلولی (Locusta migratoria ( Orth.: Acrididae در مقابل جدایه ی فشند Beauveria bassiana (Moniliales, Moniliaceae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
8 مدل های همه گیرشناسی Beauveria bassiana (Balasamo)Vuillemin در جمعیت شپشه دندانه دار (Linneaus) Oryzaephilus surinamensis در شرایط تغذیه از خرما (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 2
9 مطالعه نقش مدیریت زراعی بر تراکم جمعیت زنجرک خرما Ommatissus lybicus Bergevin (مقاله انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 89، شماره: 1
10 مقایسه زهرآگینی چند جدایه Beauveria bassiana روی حشره کامل سن گندم و تاثیر روغن های گیاهی بر جوانه زنی اسپورهای موثرترین جدایه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 83
11 مقایسه کارایی جدایههای بومی و فراورده تجاری دو گونه نماتد بیماریزای حشرات روی میزبان آزمایشگاهی، Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 11، شماره: 2
12 نخستین گزارش از قارچ بیمارگر حشرات، Hirsutella versicolor Petch ، از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنگری پروانه های میوه خوار انار و تعیین رژی مهای غذایی احتمالی و گیاهان میزبان آنها درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی انار
2 بررسی قدرت رشد قارچBeauveria bassiana در بدن لارو و حشره کامل شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinaemensis در شرایط تغذیه از ارقام مختلف خرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
3 تأثیر 4 جدایه ی ایرانی قارچ بیمارگرBeauveria bassianaروی تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis (Thysan., Thripidae)در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم