دکتر شهزاد ایرانی پور

دکتر شهزاد ایرانی پور استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

دکتر شهزاد ایرانی پور

Dr. dr Shahzad Iranipour

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جفت گیری و پارازیتیسم قبلی بر واکنش تابعی Trissolcus djadetshkoe Hym.: Scelionidae پارازیتویید تخم سن گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
2 اثر دوره های عدم دسترسی به میزبان در رفتار پارازیتیسم زنبور انگل واره تخم سن گندم Trissolcus grandis Thomson (Hym.: Scelionidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
3 اثر رشد جنین میزبان بر کارایی زنبورTrissolcus vassilievi (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 1
4 اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele(Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Hym., Encyrtidae (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 2
5 اثر شدت نور و دوره ی نوری روی نشو و نما، زادآوری و طول عمر زنبور Trissolcus grandis (Hym.: (Platygastridae، پارازیتویید تخم سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem.: Scutelleridae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 3
6 اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 4
7 اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 2
8 اثرات غیرکشندگی سه حشره کش روی حشرات کامل بالتوری سبز،Chrysoperla carnea به روش سم شناسی دموگرافیک (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 1
9 استفاده از ابزارهای آماری مختلف برای مدل سازی پراکنش فضایی سن سبز Adelphocoris lineolatus در مزارع یونجه (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 2
10 استفاده از روش های آماری برای تعیین پراکنش زمانی- مکانی شته ها و کفشدوزک های شته خوار در مزارع یونجه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 4
11 Effects of imidacloprid, indoxacarb and endosulfan on egg, third-instar larva and pupa of green lacewing Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 1
12 پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 4
13 پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه های مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 1
14 پراکنش فضایی شته ی کوچک گردو (Chromaphis juglandicola (Kaltenbach) (Homp., Aphididae در باغ های گردوی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 2
15 تاثیر باقیمانده چند حشره کش روی لاروهای Tuta absoluta (Lepidoptear: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 41، شماره: 2
16 تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis بر فراسنجه های زیستی زنبور Trichogramma brassicae (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 3
17 تحمل و آنتی بیوز چهار رقم گوجه فرنگی به لاروهای کرم میوه گوجه فرنگی Helicoverpa armigera در شرایط گل خانه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
18 ترجیح میزبانی و سوئیچینگ زنبورTrissolcus vassilievi بین دو جمعیت میزبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 2
19 ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 2
20 تعیین پراکنش مکانی سرخرطومی های برگ خوار Hypera postica و ریشه خوار یونجهSitona spp. (Coleoptera: Curculionidae) با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
21 تغییرات فصلی فون زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در مزارع گندم شهر بناب جدید، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 3
22 توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) در مراتع منطقه خدا آفرین آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 1
23 جدول زندگی و تولیدمثلی Trissolcus djadetshkoe Hym. Scelionidae روی تخم سن گندم Eurygaster integriceps Hem. Scutelleridae (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 85، شماره: 1
24 در واکنش تابعی زمان محدودکننده است یا حد سیری؟ بررسی موردی: واکنش تابعی چند لکه ای سن شکارگر Nesidiocoris tenuis روی تخم بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 88، شماره: 2
25 رابطه ی بین پارازیتیسم تله های تخم با پارازیتیسم جمعیت های طبیعی تخم سن گندم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 5
26 زنبورهای خانواده ،Sphecidae (Hymenoptera) زیر خانواده های Larrinae, Astatinae, Pemphredoninae NyssoninaeوPhilanthinae در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
27 کارایی روش های مختلف نمونه برداری از جمعیت ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Linnaeus, ۱۷۵۸) (Orthoptera: Acrididae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 1
28 کنترل شیمیایی کرم خراط Zeuzera pyrina در باغ های گردو شهرستان های اسکو و آذرشهر (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 11، شماره: 3
29 گرایش های دمایی زنبور (Ooencyrus fecundus Ferriere & Voegele (Hym.: Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 1
30 گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, ۱۹۰۸ (Hym.: Platygasteridae, Teleasinae) از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
31 مدل های نمونه برداری دنباله ای و بینومیال شته (del Guercio) Sipha elegans (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم آبی شهرستان میانه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 2
32 مطالعه فراسنجه های جدول زندگی زنبور انگل وارهHabrobracon hebetor (Say) روی کرم غوزه پنبه،Helicoverpa armigera (Hübner) آلوده به باکتریBacillus thuringiensis Berliner (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
33 نحوه ی تخصیص بودجه ی زمانی زنبور ماده Trissolcus vassilievi (Mayr) در رویارویی با تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 2
34 نشوونما و تولیدمثل زنبور پارازیتویید Trissolcus grandis (Thomson) روی تخم های دو گونه میزبان Graphosoma lineatum (L.) و (F.) G. semipunctatum در سه دمای ثابت آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 1
35 واکنش تابعی دو جمعیت زنبور Trissolcus vassilievi (Mayr) به تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 4
36 واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell و شب پره ی هندی Plodia interpunctella Hub (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 39، شماره: 1
37 واکنش عددی دموگرافیک سن شکارگر Nesidiocoris tenuis Reuter (Hem.: Miridae) به تراکم های مختلف تخم بید گوجه فرنگی Meyrick (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سن تخم سن گندم Eurygaster integriceps Puton روی ویژگی های زیستی زنبور Trissolcus vassilievi (Mayr) (Hym.: Scelionidae) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 تنوع گونه ای پارازیتوئید مینوز صنوبر (Phllonorycter populifoliella (Treitschke در شاهین دژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 رفتار کاوشگری زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say روی لاروهای سن سوم کرم قوزه پنبه ، Helicoverpa armigera Hubner (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 گزارش زنبور پارازیتویید Baeus seminulum Haliday (Hym.: Platygasteridae,Scelioninae) از ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
5 گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, 1908 (Hym.:Platygasteridae,Teleasinae) از ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران