دکتر شهزاد ایرانی پور

دکتر شهزاد ایرانی پور گروه حفظ نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

دکتر شهزاد ایرانی پور

Dr. Shahrzad Iranipour

گروه حفظ نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جفت گیری و پارازیتیسم قبلی بر واکنش تابعی Trissolcus djadetshkoe Hym.: Scelionidae پارازیتویید تخم سن گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
2 اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele(Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Hym., Encyrtidae (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 2
3 اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 2
4 اثرات غیرکشندگی سه حشره کش روی حشرات کامل بالتوری سبز،Chrysoperla carnea به روش سم شناسی دموگرافیک (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 1
5 پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه های مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 1
6 تحمل و آنتی بیوز چهار رقم گوجه فرنگی به لاروهای کرم میوه گوجه فرنگی Helicoverpa armigera در شرایط گل خانه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
7 ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 2
8 تعیین پراکنش مکانی سرخرطومی های برگ خوار Hypera postica و ریشه خوار یونجهSitona spp. (Coleoptera: Curculionidae) با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
9 توزیع فضایی مراحل نابالغ و بالغ ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) در مراتع منطقه خدا آفرین آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 1
10 جدول زندگی و تولیدمثلی Trissolcus djadetshkoe Hym. Scelionidae روی تخم سن گندم Eurygaster integriceps Hem. Scutelleridae (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 85، شماره: 1
11 در واکنش تابعی زمان محدودکننده است یا حد سیری؟ بررسی موردی: واکنش تابعی چند لکه ای سن شکارگر Nesidiocoris tenuis روی تخم بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 88، شماره: 2
12 زنبورهای خانواده ،Sphecidae (Hymenoptera) زیر خانواده های Larrinae, Astatinae, Pemphredoninae NyssoninaeوPhilanthinae در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
13 گرایش های دمایی زنبور (Ooencyrus fecundus Ferriere & Voegele (Hym.: Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 1
14 مدل های نمونه برداری دنباله ای و بینومیال شته (del Guercio) Sipha elegans (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم آبی شهرستان میانه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 2
15 واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell و شب پره ی هندی Plodia interpunctella Hub (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 39، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سن تخم سن گندم Eurygaster integriceps Puton روی ویژگی های زیستی زنبور Trissolcus vassilievi (Mayr) (Hym.: Scelionidae) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 تنوع گونه ای پارازیتوئید مینوز صنوبر (Phllonorycter populifoliella (Treitschke در شاهین دژ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 گزارش زنبور پارازیتویید Baeus seminulum Haliday (Hym.: Platygasteridae,Scelioninae) از ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, 1908 (Hym.:Platygasteridae,Teleasinae) از ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران