آقای دکتر مهدی اصغر نژاد امیری

دکتر مهدی اصغر نژاد امیری دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

آقای دکتر مهدی اصغر نژاد امیری

Dr. Mahdi Asghar Nejad Amiri

دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی اصغر نژاد امیری در مجلات و ژورنالها