دکتر مسعود عالمی نیسی

دکتر مسعود عالمی نیسی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور

دکتر مسعود عالمی نیسی

Dr. Masood AlamiNeisi

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلال در انسجام کارکردی میان نهادهای جامعه؛ از نظریه تا شاخص سازی بومی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 1، شماره: 3
2 ارزیابی تاثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعه مکاتب علمی در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی تطبیقی تاثیر تعداد فرزندان بر فقر اعضای نهاد خانواده در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
4 بررسی نقش اندازه جمعیت نسل ها در اشتغال آنها در ایران ( ۱۳۹۵-۱۳۵۰) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 8، شماره: 28
5 تحلیل مطالعات تجربی پیرامون تاثیر جمعیت یک نسل بر نرخ بی کاری آن ها در میان کشورهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 9
6 تصویرسازی سقط جنین در محصولات صداوسیما (دریافت مقاله) فصلنامه جمعیت و پیشرفت دوره: 1، شماره: 2
7 رویکردهای تلفیقی حمایت خانواده تهرانی از سالمندان در افق ۱۴۳۰ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
8 فراتحلیل تحقیقات درباره تاثیر بعد خانوار بر موفقیت تحصیلی فرزندان (آیا فرزند بیشتر موجب موفقیت تحصیلی کمتر می شود؟) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 4، شماره: 3
9 فرایند بازسازی مسکن پس از سانحه: مطالعه کیفی چالش ها و عوامل تاثیر گذار در شهر سرپل ذهاب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 45
10 مسائل اجتماعی و بازتوانی پس از زلزله (مطالعه ای کیفی در شهر سرپل ذهاب) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 7، شماره: 26
11 مطالعه تطبیقی‌- تاریخی تأثیر افزایش جمعیت بر وضعیت اقتصادی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3
12 نقدی بر شیوه بهره گیری از ماتریس SWOT در تحقیقات راهبردی توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 1
13 نقش دانش کاربران در ارزیابی سختی وظیفه درچارچوب بهبود فناوری اطلاعات شرکتی در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 104