دکتر مصطفی کاظمی

دکتر مصطفی کاظمی استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مصطفی کاظمی

Dr. Mostafa Kazemi

استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.