دکتر مجید نبی بیدهندی

دکتر مجید نبی بیدهندی استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر مجید نبی بیدهندی

Dr. Majid Nabibidhendi

استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.