دکتر مجید نبی بیدهندی

دکتر مجید نبی بیدهندی استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر مجید نبی بیدهندی

Dr. Majid Nabi-Bidhendi

استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 AVO Analysis of Bottom Simulating Reflector (BSR) for Hybrid Model of Gas Hydrate Distribution (دریافت مقاله) مجله علوم و فن آوری نفت دوره: 12، شماره: 1
2 ارزیابی توان هیدروکربن زایی سنگ های منشا در منطقه دزفول شمالی به روش تعیین غنای مواد آلی با استفاده از نگار های چاه پیمایی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 2
3 استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه کرنل گاوسی برای مدل سازی تخلخل مخزن در یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 47، شماره: 3
4 Prediction of Water Saturation by FSVM using Well Logs in a Gas Field (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 4
5 Reservoir Quality Evaluation based on Integration of Artificial Intelligence and NMR-derived Electrofacies (دریافت مقاله) مجله علوم و فن آوری نفت دوره: 12، شماره: 1
6 بررسی خصوصیات مخزنی با انجام برگردان داده های لرزه ای و تلفیق نشان گرهای لرزهای در سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 23، شماره: 75
7 بررسی خواص مخزنی با استفاده از دسته بندی و تحلیل رخساره های لرزه ای و کاربرد آن در یکی از میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 2، شماره: 4
8 به کارگیری نگار تشدید مغناطیسی هسته ای و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تراوایی یکی از مخازن نفت سنگین در جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 3
9 تحلیل AVO بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 83
10 تخمین تراوایی مخازن گازی کربناته با استفاده از نگار تشدید مغناطیسی هسته ای (NMR) و شاخص منطقه جریانی حاصل از امواج استونلی (FZI- استونلی) (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 3، شماره: 4
11 تراکم پذیری منافذ در سنگ های کربناته ناهمگن سازند آسماری (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 1
12 تعیین رخساره های الکتریکی مخزنی با استفاده از روش های خوشه سازی (SOM ،AHC ،MRGC و DYNCLUST) در بخش عرب در چاه ۲S-۰۵ میدان نفتی سلمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 2
13 شناسایی شکستگی های تراوا با استفاده از امواج استونلی در یکی از چاههای هیدروکربنی واقع در جنوب ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 1
14 وارون سازی توامان دو بعدی زمان سیرهای موج لرزه ای S و مقاومت ویژه الکتریکی برای آشکارسازی ناهمگنی های نزدیک سطح (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 1
15 وارون سازی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آماده سازی نگارهای چاه برای ساخت لرزه نگاشت مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
2 ابزار MDT؛ اهمیت و کاربردها: مطالعه موردی در یکی از چاه های نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
3 ارتباط فرکانس لحظهای ناهنجار دادههای لرزهای با چینهشناسی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 ارزیابی پتانسیل تولید نفت و گازسازند گدوان درشرق خلیج فارس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
5 ارزیابی پتروفیزیکی سازند داریان با استفاده از نگارهای چاه پیمایی در میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
6 ارزیابی پتروفیزیکی و زونبندی سازند آسماری در یکی از چاههای جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
7 ارزیابی پتروفیزیکی و مقایسه تغییرات خصوصیات مخزنی سازندهای غار و آسماری با استفاده از نگارDSI و نگارهای مرسوم در یکی از میدانهای جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
8 ارزیابی توان هیدروکربن زایی سنگ های منشا در منطقه دزفول شمالی با استفاده از نگارهای چاه پیمایی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
9 استفاده از تکنیک لرزه نگاری جانبی برای مکانیابی شکستگی های بازمرتبط در مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
10 استفاده از نگار انحراف سرعت برای تخمین نسبت ابعادی حفرات متغیر با عمق (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
11 اکتشاف اورانیوم به روش ژئوفیزیک هوایی در فاز شناسایی در منطقه برندق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
12 P-wave Velocity Estimation by Using the Integration of Seismic and Well log Data, Case Study in one of the Iranian oil fields (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
13 Study and analysis of fractures by using image logs of OBMI and UBI (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
14 بررسی انتشار و افت امواج اولتراسونیکدر مواد متخلخل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی تاثیرواحدهای جریان هیدرولیکی دربهبود ارتباط بین ضریب مقاومت ویژه سازندباتخلخل وتراوایی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
16 بررسی تضعیف امواج آکوستیک در مواد متخلخل (سنگ رسوبی) بکمک تئوری بیوت و مقایسه آن با نتایج تجربی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
17 بررسی سرعت انتشار امواج آکوستیک در چند نمونه سنگِ رسوبی بکمک تئوری بیوت و مقایسه آن با نتایج تجربی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
18 بررسی نشانگرهای لرزه ای مهم در مطالعه تخلخل مخزن (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
19 بهبود تخمین تخلخل در مخازن متراکم حاوی گاز با ترکیب نگارهای NMR و چگالی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
20 بهبود دقت ضریب کیفیت محاسبه شده از اطلاعات پروفیل لرزه ای قائم با استفاده ازنسبت طیفی و نگار صوتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
21 پیش بینی تروایی در یک مخزن متراکم گازی با استفاده از ماشین برداری پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
22 پیش بینی نمودارهای پتروفیزیکی چاه به روش منطق فازی و تخمین تخلخل از لاگهای مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
23 تجزیه و تحلیل فشار موئینگی مخازن متراکم حاوی گاز با استفاده از نگار تشدید مغناطیسی هستهای (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 تحلیل حساسیت پاسخ های جانبی نگار دوتایی به عوامل محیطی کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
25 تحلیل نشانگرهای لرزه ای در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 تخمین پارامترهای الاستیکی سنگ مخزن با استفاده از نگار صوتی دوقطبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
27 تخمین پایداری دیواره چاه به کمک پارامترهای مکانیک سنگی بر اساس الگوریتم خوشه بندی تفکیک پذیری چندتایی MRGC (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
28 تخمین تخلخل از روی نگارهای چاه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی در شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
29 تخمین تخلخل مؤثر و تراوایی به روش منطق فازی در مخزن آسماری،یکی از میادین نفتی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
30 تخمین تخلخل میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
31 تخمین تراوایی با استفاده از نگار پیشرفته صوتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
32 تخمین سرعت موج برشی با استفاده از سرعت موج تراکمی توسط روشهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
33 تخمین سرعت موج برشی با استفاده از نگار صوتی دوقطبی و روابط تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
34 تعیین خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن میدان پارسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
35 تعیین رخساره های رسوبی مخزنی با استفاده از سنتز نگارهای مجازی NMR (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
36 تعیین سنگشناسی و نوع سیال سازند با استفاده از دادههای نگار DSI مربوط به دو چاه در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
37 تعیین شکستگی های مخزن با استفاده از نشانگرهای لرزه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
38 تعیین گسترش کانیسازی اورانیوم با استفاده از همبستگی چاهها در منطقه اکتشافی خشومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
39 تعیین نفوذپذیری سنگ مخزن میدان پارسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
40 تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی براساس شاخص منطقه ای جریان درمیدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
41 جداسازی امواج بالارونده وپایین رونده با استفاده از فیلترهای F-K ،K-L و فضایی میانی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
42 جداسازی امواج بالارونده وپایین رونده با استفاده از فیلترهای K‐L ، F‐K و فضایی میانی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 جستاری بر قابلیتهای نگار تصویریFMIدر مطالعات مخازن کربناته (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
44 حساسیت پاسخ های جانبی نگار دوتایی به عوامل محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
45 حل عددی معادله موج با استفاده از روشهای یادگیری عمیق مطلع از فیزیک مسئله (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
46 دسته بندی سنگ مخزن بااستفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی در چاه نمک غربی 1 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار
47 دسته بندی سنگ مخزن در یکی از مخازن کربناته جنوبی ایران با استفاده از داده های چاه نگاری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
48 روش های تلفیق داده های لرزه ای و چاه پیمایی به منظور تخمین پارامترهای پتروفیزیکی مخزنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
49 مد لسازی تاریخچه تدفین و حرارتی سنگ منشأ کژدمی در میدان های هندیجان و نوروز در شمال خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
50 مدل سازی اندازه گیری های جانبی نگار دوتایی جریان متناوب به روش المان محدود (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
51 مدلسازی و وارون سازی دو بعدی جانبینگار دوتایی به روش المان محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
52 مقایسه روشهای آمار کلاسیک و فرکتالی در معرفی اندیسهای معدنی اورانیوم، با استفاده از داده های ژئوفیزیک هوایی در فاز شناسایی منطقه برندق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
53 مقایسه روشهای برگردان لرزه ای و بررسی نتایج حاصل در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
54 مقایسه روشهای ترکیبی و ماشین آموزش دیکشنری برای تضعیف نوفه های لرزه ای اتفاقی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
55 مقایسه روشهای زمین آماری جهت تعیین توزیع تخلخل در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
56 مقایسه سرعت موج برشی پیش بینی شده از روابط تجربی و نگار صوتی دوقطبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
57 مقایسه شبکه های عصبی و عصبی - فازی درتخمین پارامترهای نگارNMR (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
58 مقایسه نگارهای تصویرگر FMI و UBI از نقطه نظر ژئومکانیکی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین