دکتر جواد بذرافشان

دکتر جواد بذرافشان دانشگاه تهران

دکتر جواد بذرافشان

Dr. Javad Bazrafshan

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اارزیابی بارش و تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع در شرایط اقلیم فعلی و تغییر اقلیم آینده تحت پروژه CORDEX در نواحی عمده تولید محصولات دیم استان کردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 10
2 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آب آبیاری و عملکرد پتانسیل چغندرقند بهاره (Beta vulgaris L.) در کرج (اقلیم: BSk) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 11
3 ارزیابی تاثیر روش های تصحیح اریبی بر مهارت پیش بینی فصلی بارش مدل اقلیمی CFSv۲ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 12
4 ارزیابی دقت مدل های NMME در پیش بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه سفیدرود) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
5 ارزیابی روش های نگاشت چندکی در تصحیح اریبی براوردهای بارش ماهواره TRMM در دوره رشد پوشش گیاهی (آوریل تا اکتبر) در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
6 ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توام تحت شرایط اقلیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
7 ارزیابی کارایی الگوریتم ژنتیک و روش هیبریدی GA-SA در پیش بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 10
8 ارزیابی کارایی فرامدل های هیبریدی یادگیری ماشین و باکس جنکینز به منظور مدل سازی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 8
9 ارزیابی کارایی مدل هیبریدی GRU-LSTM در پیش بینی طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 1
10 ارزیابی نقش بارش در بازیابی خشکسالی جریان رودخانه در حوضه کرخه (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 1، شماره: 1
11 امکان سنجی تشخیص تغییرات پوشش گیاهی مبتنی بر شاخص های زمینی و ماهواره ای خشکسالی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب شناسی و راه های برون رفت از چالشها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
13 بررسی تاثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
14 بررسی تداوم روزهای همراه با آلاینده مونوکسیدکربن (CO) در هوای شهر تهران با استفاده از مدل زنجیره مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 2
15 بررسی تطبیقی نقشه های اقلیمی ایران در طبقه بندی دمارتن گسترش داده شده و کاربست روش برای پهنه بندی اقلیم جهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
16 بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص بارش- تبخیر تعرق استاندارد شده در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
17 بررسی روند زمانی و مکانی شاخص منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد– اردکان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
18 بررسی روند فراوانی روزهای همراه با توفان های گرد و غبار و ارتباط آن با عناصر اقلیمی(مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 9
19 بررسی گذشته، حال و آینده تغییرات پوشش گیاهی مراتع البرز مرکزی در ارتباط با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 3
20 بررسی و مقایسه عملکرد دو مدل (ClimGen و LARS-WG) در شبیه سازی متغیرهای هواشناسی در شرایط مختلف اقلیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 1
21 بکارگیری الگوریتم ویتربی در پیش بینی وقوع بارندگی و شبیه سازی تداوم های خشک و تر مقایسه با روش های متداول (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
22 پارامتریابی و ارزیابی مدل APSIM-Wheat برای گندم زمستانه : کاربرد مدل تحت تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
23 پایش روزانه تاثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی با استفاده از داده های بارش شبکه INTERIM و تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
24 پیش آگاهی وضعیت خشکسالی هواشناسی در گستره ایران با استفاده از مدل زنجیره مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 1، شماره: 3
25 پیش بینی جریان ماهانه با استفاده از مدل ECMWF، مطالعه موردی: حوضه آبریز سفیدرود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 3
26 پیش بینی خشکسالی جریان رودخانه با استفاده از شاخص SPI و زنجیره مارکف در حوزه آبریز کرخه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
27 پیش نگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر تاریخ و ریسک خسارت رخداد یخبندان دیررس بهاره طی قرن بیست و یکم در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
28 پیشبینی رخداد بارش سنگین منطقه ای در جنوب غربی ایران با استفاده از متغیرهای همدیدی و روش های داده کاوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
29 تاثیر افزایش دما بر ذوب برف و رواناب رودخانه در ماه های گرم سال و تحلیل متغیرهای اقلیمی در حوضه تمر، ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 7
30 تاثیر تغییر اقلیم آینده بر احتمالات انتقال طبقات خشکسالی در اقلیم های حدی ایران (مطالعه موردی: ایستگاه های بندر انزلی و بوشهر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
31 تاثیر تغییرات آب و هوایی و متغیرهای فیزیکی و شیمیایی آب بر اجتماعات فیتوپلانکتونی دریاچه سد ارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
32 تاثیر روش تدریس سازاگرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی در درس هوا و اقلیم شناسی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 3
33 تحلیل ریسک مشخصه های خشکسالی کشاورزی تحت شرایط اقلیم فعلی و تغییر اقلیم در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
34 تحلیل عدم قطعیت پارامترها برای شبیه سازی جریان رودخانه با کاربرد روشGlue (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 58
35 تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 3
36 تحلیل و پهنه بندی ریسک وقوع یخبندان و سرماهای تشعشعی، جبه ای و مختلط در گستره ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
37 تحلیلی بر انتشار فضایی – مکانی زعفران در ایران و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی : خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
38 تدوین مدل رایانه ای مبتنی بر بیلان آب خاک به منظور برآورد بارش موثر در زراعت گندم دیم (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
39 تعدیل شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI) بر مبنای طرحواره برهمکنش جو- سطح خشکی (ALSIS) در حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
40 تعیین رابطه بین متغیر های حدی دما با فراوانی گردو غبارزیست محیطی و ارزیابی بهترین مدل پیش بینی شاخص FDSD در غرب کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 5
41 تغییرات رژیم جریان رودخانه گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 4
42 توسعه سامانه پیش‎بینی چند مدلی بارش ماهانه در حوضه آبریز سفیدرود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
43 توسعه یک مدل جفت شده سطح زمین-آب شناسی به منظور بهبود شبیه سازی جریان رودخانه در حوضه کرخه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
44 چشم انداز زمان وقوع یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل SDSM در چند ایستگاه منتخب در نیمه غربی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
45 دو قرن بازسازی حلقه-درختی خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده چندمتغیره (MSPI) در منطقه جوانرود کرمانشاه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
46 رابطه بین پهنای حلقه های سالانه درختان بلوط و شاخص های اقلیمی (منطقه ای و جهانی) در منطقه جوانرود کرمانشاه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
47 کاربرد طرح واره برهمکنش جو- سطح خشکی (ALSIS) در شبیه سازی جریان رودخانه با تاکید بر ناهمگنی مکانی سطح خشکی در مقیاس زیر یاخته ای (مطالعه موردی: حوضه کرخه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
48 کاربرد مدل های لوگ-خطی در تحلیل انتقال طبقات خشکسالی شاخص بارندگی استاندارد (SPI) در ایستگاه های هواشناسی قدیمی ایران طی قرن بیستم (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 4، شماره: 2
49 مدل پخش فضایی هاگراستراند و پخشایش فضایی زعفران در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 9
50 مدل سازی فضایی-زمانی وقوع و مقدار بارش زمستانه در گستره ایران با استفاده از مدل مارکف پنهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
51 مطالعه تطبیقی روش های برآورد منطقه ای دمای بیشینه روزانه(مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
52 مطالعه تطبیقی شاخص های خشکسالی مبتنی بر داده های ماهوار های و زمینی با استفاده از تکنیکتحلیل بردار تغییر (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
53 مقایسه بارش بهاری حاصل از چهار محصول شبکه بندی شده و شبیه سازی شده توسط RegCM و ارزیابی آنها با مشاهدات در دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
54 مقایسه تطبیقی شاخص های SPI، RDI و SPEI در تحلیل روند شدت، مدت و فراوانی خشک سالی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
55 مقایسه روش های برآورد منطقه ای دمایی کمینه هوا (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
56 مقایسه عملکرد مدل های سری زمانی SARIMA و Holt-Winters با روشه ای هوش مصنوعی در پیش بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 4
57 مقایسه کارایی شبکه های عصبی آماری، فازی و پرسپترونی در پیش بینی طوفان های گردوغبار در نواحی بحرانی کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
58 مقایسه مهارت مدل های استوکاستیک و شبکه ها ی عصبی مصنوعی در مدل‎سازی و پیش‎بینی مقادیر و طبقات شاخص بارندگی استاندارد شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 2
59 واسنجی شاخص شدت خشکسالی پالمر تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک مناطق غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
60 واکاوی اسنادی فناوری های نوین آبیاری و آب کشاورزی در جهان و امکان بومی سازی آن ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
61 وضعیت کیفی مجله های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ریسک سختی خشکسالی هواشناسی برمبنای داده های مستقل و وابسته زمانی بارندگی(مطالعه موردی: ایستگاه سرارود کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر تغییر اقلیم بر رواناب ایستگاه تله زنگ در دوره 2046-2065 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
3 ارزیابی برخی روش های جدید زمین آمار برای میانیابی داده های بارندگی در منطقه چهارباغ گرگان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
4 ارزیابی تاثیر تغییراقلیم برظرفیت شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر عملکرد محصول گندم دیم سرداری تحت شرایط محدودیت داده (مطالعه موردی ایستگاه سرارود کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارزیابی دوره بازگشت و ریسک تداوم خشکسالی با استفاده داده‌های بارندگی سالانه در ایستگاههای قدیمی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
7 ارزیابی روشهای مختلف درون یابی در برآورد منطقهای بارندگی در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
8 ارزیابی شاخص کمبود رطوبت خاک (SMDI) در پایش خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی: مراغه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
9 ارزیابی شاخض خشکسالی محصول خاص (CSDI) برای محصول گندم دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
10 ارزیابی کارآیی مدل های هیبرید شبکه عصبی استوکاستیک برایپیشبینی خشکسالی های هواشناسی(مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی بندر انزلی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
11 ارزیابی منطق های ریسک خشکسالی کشاورزی برای محصول جو دیم،مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
12 ارزیابی مهارت مدل های استوکاستیک در مدلسازی و پیش بینی سری های زمانی شاخص بارندگی استاندارد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
13 ارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد دوره خیسی سطح برگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
14 ارزیابی یک رهیافت ناپارامتری چند متغیره شبیه ساز متغیرهای دما و بارندگی ماهانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز جازموریان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
15 امکان سنجی تشخیص تغییرات پوشش گیاهی مبتنی بر شاخصهای زمینی و ماهواره ای خشکسالی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
16 Regional Hydrological Drought Monitoring Using Empirical Orthogonal Functions (EOF-SDI) (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 برآورد بارش مؤثر بر زراعت گندم دیم با استفاده از روش SCS در کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
18 برآورد بارش مؤثر بر مبنای مدل دولایه ای بیلان رطوبتی آب خاک برای محصول گندم دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
19 برآورد میانگین تاریخ اولین یخبندان زودرس پاییزه و آخرین یخبندان دیررس بهاره در چشم انداز 2050-2020 در چند نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
20 بررسی الگوهای مکانی توزیع خشکسالی، با استفاده از مدل توزیع منطقه ای خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
21 بررسی تاثیر آبیاری با پساب بر خاک (مطالعه موردی منطقه هامانه یزد) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
22 بررسی تداوم خشکسالی استان اصفهان در دوره های آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
23 بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه تمر با استفاده از پلتفرم گوگل ارث انجین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
24 بررسی رابطه بین خشکسالی و آتش سوزی های جنگلی در استان های گلستان، مازندران و گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
25 بررسی روشهای آماری برآورد تابش خورشیدی با استفاده از داده های سنجنده AVHRR ماهواره NOAA (مطالعه موردی: شیراز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
26 بررسی روند تبخیر و تعرق پتانسیل در استان فارس و تأثیر دمای م توسط و ساعات آفتابی بر میزان روند آن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
27 بررسی روند تغییرات نیاز آبی و پارامترهای هواشناسی مؤثر بر نیاز آبی ذرت دانه ای و علوفه ای در استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
28 بررسی عدم قطعیت مدلهای AOGCM و روشهای ریزمقیاس سازی مربوط به تغییر اقلیم در شبیه سازی نیاز آبی گیاهان مطالعه موردی: دشت قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
29 بررسی مکان یابی سایت های مناسب جهت ایجاد جنگل گردو با استفاده از پهنه بندی دمایی (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی
30 بررسی میزان همبستگی بین متغییر های اقلیمی پیوند از دور با شاخص خشکسالی SPI به روش رگرسیون درختی (M5) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
31 بررسی، تجزیه و تحلیل منحنی های هم شدت خشکسالی استان چهار محال بختیاری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
32 بررسی، تجزیه و تحلیل منحنی‌های هم شدت خشکسالی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
33 پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص خشکسالی محصول خاص( CSDI) برای گندم دیم (مطالعه موردی: کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 پهنه بندی تعداد روزهای همراه با پدیده گردوغبار در گستره ایران با استفاده از تکنیک سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
35 پیش بینی جریان ماهانه با استفاده از مدل های پیش بینی اقلیمی جهانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 پیش بینی وضعیت خشکسالی با استفاده از نمایه PNI به کمک مدل های LARS-WG و NCCCSM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
37 پیشنهاد یک مدل چندبعدی در تصمیم گیری بهینه پایش خشکسالی هوا آبشناسی با استفاده از تحلیل چندمتغیره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
38 تاثیر متغیرهای اقلیمی پیوند از دور بر خشکسالی هواشناسی با استفاده از رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
39 تحلیل احتمالاتی طبقات شدت خشکسالی بااستفاده از مدل زنجیر مارکوف (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
40 تحلیل روند تغییرات تبخیر از تشت در مقیاس سالانه و فصلی در استان خوزستان با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
41 تحلیل شدت و گستره خشکسالی های ایران در دوره اقلیمی 2003-1965 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
42 تحلیل مکانی و زمانی تعداد روزهای همراه با پدیده گردوغبار در گستره ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
43 تدقیق بارش پیش بینی شده حاصل از مدل اقلیمی ECMWF (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
44 تغییر اقلیم فرصت یا تهدیدی برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
45 دو قرن بازسازی حلقه درختی دما در قسمت غربی رشته کوههای البرز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
46 شبیه سازی روزانه داده های بارش و دما در استان خوزستان با استفاده از مدل SDSM تحت شرایط فعلی و تغییر اقلیم گزارش پنجم (IPCC) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
47 شبیه سازی غلظت ذرات PM10 توسط مدل عددی WRF/Chem در منطقه ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
48 شبیه سازی غلظت ذرات PM10 توسط مدل عددی wrf/chem در منطقه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
49 مدلسازی و معادله یابی وقوع پدیده گرد و غباربا استفاده از متغیرهای زمین آماری در گستره ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
50 مدیریت سیلاب شهری با استفاده از سامانه های توسعه کم اثر در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 مطالعه 6 نمایه خشکسالی هواشناسی به روش آماری بر مبنای سال آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
52 مطالعه بارش موثر برای محصول گندم دیم(مطالعه موردی: کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 مطالعه تاثیرپذیری جوامع فیتوپلانکتونی سد ارس از عوامل هواشناسی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی
54 مقایسه تطبیقی 7 نمایه خشکسالی هواشناسی به روش تحلیل خوشه ای تحت شرایط اقلیمی نیمه خشک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
55 مقایسه روش‌‌های مختلف تخمین پارامتر‌های مدل آنگستروم برای برآورد تابش روزانه خورشید بر رویه‌های افقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
56 مقایسه کارایی مدلهای ARIMA برای پیش بینی خشکسالی ها در اقلیم های حدی ساحلی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
57 مقایسه و تحلیل منطقه ای روابط شدت- مدت خشکسالی تحت شرایط اقلیم فعلی و سناریوهای تغییر اقلیم آتی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران