دکتر علی احمد روشنائی

دکتر علی احمد روشنائی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر علی احمد روشنائی

Dr. Ali Ahmad Roshanaee

پردیس فارابی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.