دکتر رضا ضرغامی

دکتر رضا ضرغامی

دکتر رضا ضرغامی

Dr. reza Zarghami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحمل به خشکی در هیبرید های دیررس و متوسط رس ذرت با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
2 بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
3 تاثیر ریزوباکتری های محرک رشد بر سطح برگ و میزان کلروفیل در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 4، شماره: 4
4 تاثیر سالیسیلیک اسید در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس ۴۰۰ (Zea mays L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
5 تاثیر محلول پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آئروپونیک: روشی نوین و با عملکرد بالا در زمینه تولید مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 اثر تنظیم کننده های رشد CCC و Moddus بر برخی از خصوصیات زراعی و عملکرد دانه جو (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر سطوح عنصر آهن بر ریزازدیادی 4 رقم هلو در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 اثرات پلی آمین و هورمون رشد بر ویژگی های جوانه زنی ارقام بهاره گندم در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثرات تنش خشکی بر عملکرد دانه وکارایی نیتروژن ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 در مقادیر متفاوت نیتروژن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 اثرات هورمون رشد بر ویژگی های جوانه زنی رقم پیشتاز گندم در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرمحلول پاشی ترکیب های 2,4-D و کینیتین برمیزان وینبلاستین، وینکریستین و عملکرد بیولوژیک گیاه پروانش (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 ارزیابی اثر محل و مدت انبارداری بذر در لفاف های مختلف بر بنیه بذر کلزا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
9 ارزیابی شاخص های تحمل به تنش آب در هیبری دهای دیررس و متوسط رس ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اهمیت برگ پرچم در عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 Effect of Drought stress and use of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal (VAM) fungi (Glomus mosseae and Glomus intraradices) on Grain yield, Biological yield and Harvest Index on safflower(Carthamustinctorius L.) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
12 EFFECT OF HORMONES 2, 4-D AND KINETIN ON CALLUS PRODUCTION AND HERB VINCA ALKALOID LEVELS PRODUCTION CATHARANTHUS ROSEUS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
13 Evaluation mass poropagation of Myrobalan ۲۹c rootstock in seven different culture media (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
14 Qualitative optimization in DNA Extraction from Date tissue-culture Seedlings by comparing two different methods (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
15 Response of Peach (Prunus persica) Explants to Different Culture Media on the Proliferation Stage (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
16 STUDY THE EFFECT OF TWO SPECIES OF MYCORRHIZA ON SEED PERFORMANCE, BIOLOGIC PERFORMANCE AND SOYA YIELD STANDARD UNDER LOW-IRRIGATION CONDITION (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
17 The effect of 2ip on direct organogenesis of date palm (Phoenix dactylifera L.) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
18 The effect of different concentrations of nano-graphene oxide and growth regulators on proliferation, development and maturation of asexual embryos (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
19 THE EFFECT OF DIFFERENT HORMONAL TREATMENTS ON GERMINATION OF SOMATIC EMBRYO OF DATE PALM (MAJOLCV.) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
20 باززائی گیاهچه از پروتوپلاست زعفران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 برررسی اثر تنش خشکی و محدودیت منبع بر درصد روغن، پروتئین و متغیرهای فیزیولوژیکی در آفتابگردان Helianthus annus L (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 برررسی اثر تنش خشکی و محدودیت منبع بر عملکرد و متغیرهای بیوشیمیایی در آفتابگردان Helianthus annus L (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
23 بررسی اثر پذیری میزان کلروفیل، پرولین، سوپر اکسید دیسموتاز و مالون دی آلدیید از اضافه نمودن کودهای آهن نانو و ترکیب قارچ مایکوریزا و سوپرفسفات تریپل به کشت ذرت شیرین (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 بررسی اثر تراکم کاشت گیاهچه های حاصل از کشت بافت در تولید مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی اثر تنش خشکی و محدودیت مخزن بر انتقال مجدد، کارایی انتقال مجدد و مشارکت انتقال مجدد ماده خشک در آفتابگردان Helianthus annus L (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
26 بررسی اثر تنش های شوری و خشکی برروی جوانه زنی اکوتیپ های یونجه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی اثر تیمار های زمانی محلول آنزیمی برجداسازی و استخراج پروتوپلاست زعفران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
28 بررسی اثر ریز نمونه و تیمارهای مختلف هورمونی بر باززایی مستقیم سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 بررسی اثر ریزنمونه و تیمارهای مختلف هورمونی بر الزایی سیب زمینی رقم سانته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی اثر کودهای آهن نانو و ترکیب کود سوپرفسفات تریپل و مایکوریزا بر عملکرد و پارامترهای آن در گیاه ذرت شیرین (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
31 بررسی اثر محلول پاشی نانوکود روی و سولفات روی بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گلرنگ بهاره .Carthamus tinctorius L در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 بررسی اثر مدت زمان رشد گیاهچه های سیب زمینی در In Vitroبر پارامتر های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای سیب زمینی رقم ساتینا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
33 بررسی اثر هورمونD- 2,4 بر تولید کالوس های جنین زا در رقم مجول نخل خرما (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 بررسی اثرات اسیدجیبرلیک تحت شرایط تنش خشکی برویژگیهای جوانه زنی گیاه گندم رقم پیشتاز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
35 بررسی اثرات تنظیم کننده های مختلف رشد و نوع محیط کشت بر القاءجوانه های رویشی در خرما (Phoenix dactylifera cv. Medjool) به روش اندام زایی مستقیم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
36 بررسی اثرات توفوردی و کینتین بر وینبلاستین و وینکریستین کالوس تولیدی گیاه پروانش (Catharanthus roseus) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
37 بررسی اثرات دو نوع میکوریزا و چهار سطح بستر کاشت بر ارتفاع قطر ساقه، گل دهی و آنتوسیانین پروانش سفید (البا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
38 بررسی اثرات شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای سه رقم اصلاح شده جو ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی اثرات نانوسیلوروباکتریهای تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفربرعملکردواجزاء عملکرد مینی تیوبرهای سیب زمینی رقم سانته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی اثرات هورمون های رشدی بر پارامترهای جوانه زنی گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
41 بررسی اثراندازه غده کودهای نیتروژنه بیولوژیک و نانوسیلور برعملکردواجزاعملکردسیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
42 بررسی اثربسته بندی محل و مدت انبارداری بربنیه بذرکلزا با استفاده ازآزمون هدایت الکتریکی EC (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی اثرتنش خشکی و کود نیتروژن برعملکردواجزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی استفاده از نانوسیلور درکنترل آلودگی و زنده مانی جوانه های کشت شده گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
45 بررسی انتقال مجدد ماده خشک اندام های مختلف ارقام برنج در واکنش به تغییرات منبع و مخزن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی تاثیر استرس شوری برروی دو رقم تجاری سیب زمینی پس ازانتقال به گلخانه ازکشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 بررسی تاثیر تیمار های مختلف هورمونی IBA بر ریشه زایی رقم آلبرتا هلو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
49 بررسی تاثیر شیوه های مختلف عملیات خاک ورزی و تراکم برروی اجزا عملکرد و روابط بین صفات در ذرت رقم SC704 بعد از برداشت کلزا در مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 بررسی تاثیر غلظتهای مختلف شوری در شرایط کشت درون شیشه ای بر روی دو رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 بررسی تاثیر کم آبی و تراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد دورقم سویا درمنطقه ورامین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی تأثیر هورمون تنظیم کننده رشد پوترسکین بر عملکرد بیولوژیک و خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ذرت دانه ای (Zea mays L.) هیبریدSC260 در شرایط تنش خشکی. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
53 بررسی تکثیر خرما (رقم برهی) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 بررسی تکثیر خرما (رقم مجول) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 بررسی تکثیر گردوی ایرانی ژنوتیپ Z60 در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 بررسی تکثیر یک رقم خرما (مجول)از طریق جنینهای غیر جنسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
57 بررسی تنوع سوماکلونال گیاهچه های حاصل از کشت بافت خرما رقم مجول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 بررسی تیمار های مختلف هورمونی GA3 و BAP در مرحله ی پرآوری چهار رقم هلو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
59 بررسی تیمار های مختلف هورمونی جهت تولید کالوس از پروتوپلاست و باززایی گیاهچه در زعفران زراعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 بررسی تیمارهای مختلف هورمونی برتعداد و درصد کالوس های جنین زا در دو رقم خرما(مجول و برحی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
61 بررسی ثبات زنتیکی گیاهچه های سیب زمینی نگهداری شده به روشcryopreservation (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
62 بررسی زمان نمونه برداری و تیمارهای مختلف شکستن خواب در جوانه زدن ریزنمونه های کشت بافتی گردو (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
63 بررسی عملکرد و برخی از خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم سویا در شرایط تنش خشکی تحت تراکم های بوته مختلف در منطقه ورامین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
64 بررسی غلظت های مختلف نمکهای MS بر روی تولید جنینهای غیر جنسی و جوانه زنی جنینها در رقم مجول نخل خرما (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
65 بررسی مکانیسم عکس العمل کشت درون شیشه ای دو رقم زراعی سیب زمینی به تنش شوری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
66 بررسی و تعیین هورمون های مختلف در محیط کشت پایه MS برای بهینه سازی تولید کالوس در گیاه سیب زمینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
67 بررسی و مقایسه پرآوری دو رقم زردآلو از طریق سیستم کشت بیوراکتور تناوبی و سیستم کشت رایج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 بررسی ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهچه های سیب زمینی حاصل از حفاظت انجمادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
69 بهینه سازی محیط کشت دو رقم تجاری زردآلو به وسیله ی کشت تک گره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
70 بیوراکتور و جامد) بر پارامترهای مورفولوژیکی، عملکرد دو روش ازدیاد گیاهچه های سیب زمینی و مقایسه بررسی و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای تولید شده در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
71 پیش بینی محاسباتی پپتیدهای ضد میکروبی فعال علیه عوامل بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
72 تاثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
73 تاثیر زمان نمونه برداری بر القای جنین زائی سوماتیکی از بنه های مادری زعفران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 تاثیر مراحل آبیاری کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و پیش تیمار برعملکرد دانه و برخی خصوصیات مرفولوژیکی آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
75 تاثیر مودوس و سایکوسل بر صفات مورفولوژیک و اجزا عملکرد چهار رقم جو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 تاثیر نانوسیلور در کاهش آلودگی باکتریایی درونی و زنده مانی ریزنمونه های گردو ایرانی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
77 تاثیرتنش خشکی و برگ زدایی بردونوع آنزیم آنتی اکسیدانت روی سویا رقم ویلیامز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 تاثیرمواد بسته بندی محل و مدت انبارداری برمتوسط زمان لازم جهت جوانه زنی MTG با استفاده ازآزمون جوانه زنی استاندارد جهت سنجش بنیه بذرکلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 تأثیر تنش خشکی و سطوح کود نیتروژن بر روی 3 نوع آنزیم آنتی اکسیدانت روی ذرت دانهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
80 تأثیر تنش خشکی و مقادیر نیتروژن بر میزان کارایی عملکرد،چربی و فسفر دانه،ذرت Zea mays L رقم سینگل کراس 704 SC704 (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
81 تأثیر تنش خشکی و مقادیرکود نیتروژن بر شاخص رشد ذرت دانهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
82 تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر بیومارکرهای ملکولی روی ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
83 تأثیرتنش خشکی، سطوح مختلف کود نیتروژن و پیش تیمار بذور بر عملکرد و شاخص برداشت آفتابگردان (هیبرید آذرگل) در منطقه ورامین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
84 تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک اندام های مختلف در عملکرد دانه ارقام برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 تعیین نقش منبع و مخزن بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جدید و قدیم برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس های جنین زای سوماتیک و تولید جنین در رقم مجول نخل خرما (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
87 ریزازدیادی گیاهچه های عاری از ویروس سیب زمینی در بیوراکتور و تولید مینی تیوبر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
88 عنوان: بررسی هیستولوژیکی کالوس زایی وجنین زایی غیرجنسی در خرما (رقم مجول) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
89 مقایسه تولید مینی تیوبر سیب زمینی در کشت آئروپونیک با روش کشت گلدانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
90 مقایسه دو نوع محیط کشتDKW و MS در حالت های مختلف مایع و جامد بر پرآوری رقم ردتاب هلو (Prunus persica L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
91 مقایسه گیاهچه های حاصل از کشت سیب زمینی رقم Satina در دو محیط کشت مایع (بیوراکتور) و جامد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
92 مقایسه ی پتانسیل باززایی مستقیم ریز نمونه های سیب زمینی در ارقام سانته و آگریا تحت تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
93 مقایسه ی پتانسیل کالزایی ریزنمونه های سیب زمینی در ارقام سانته و آگریا، تحت تأثیر تیمار های مختلف هورمونی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی