دکتر والی رضایی

دکتر والی رضایی دانشیار دانشگاه اصفهان

دکتر والی رضایی

Dr. Vali Rezai

دانشیار دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مجازی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: بررسی موردی دو تارنمای اینترنتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 4، شماره: 2
2 ابعاد کاربردشناختی نقش نمای گفتمانی «مگر» (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 12، شماره: 2
3 اختصارات نظامی و انواع آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی دوره: 8، شماره: 26
4 ارزیابی دستور آموزشی در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 3
5 از واژه گزینی تا ترادف (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 5، شماره: 9
6 افعال قیدگون (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 2، شماره: 3
7 انضمام در زبان فارسی از نگاه گذرایی پیوستاری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 3
8 بررسی جابجایی بند موصولی در زبان فارسی امروز براساس دستور کلام (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 24
9 بررسی رده شناختی افعال کمکی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
10 بررسی رده شناختی ساخت های سببی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی ساخت بند زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 4، شماره: 7
12 بررسی کارایی رویکردهای کمینگی و بهینگی در تبیین مطابقه فعل و فاعل در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 3
13 بررسی محمول های مکانی در زبان فارسی براساس دستور نقش و ارجاع/ رضایی- عظیم دخت (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 22
14 بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی نحوی و کار برد شناختی ساخت های اسنادی شده در زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 4، شماره: 8
16 بررسی نحوی و معنایی فعل های ایستا در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 4، شماره: 7
17 بررسی و دست کاری متغیرهای آکوستیکی جملات سوالی و تبدیل آنها به جمله خبری بر اساس مدل شیب (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 1
18 بررسی واژه «دیدن» براساس معناشناسی قالبی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
19 تبیین دستوری نمایه سازی مفعول در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 6، شماره: 11
20 تحلیلی نقش گرا از کاربردهای حرف اضافۀ با در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 23
21 تدوین محتوای خواندن برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با استفاده از قصه های قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 1، شماره: 1
22 تعامل افعال ایستا و نمودهای دستوری در زبان فارسی؛ رویکردی نقش گرا (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 12، شماره: 2
23 تمایز گواه نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید های زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 7، شماره: 1
24 تناوب مکانی در افعال گذاشتنی زبان فارسی: رویکردی نقشگرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 9، شماره: 17
25 جایگاه گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 6، شماره: 2
26 حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 13، شماره: 2
27 دگرگونی های دستوری فارسی معاصر در آینه مطبوعات ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 10، شماره: 20
28 ساخت لایه ای قید و ترتیب آن در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 7
29 ساخت ناگذرا در گویش بختیاری مسجدسلیمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 2، شماره: 5
30 ساخت های اسنادی شده زبان فارسی در ترازوی نظریه های نحوی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
31 سلسله مراتب رده شناختی و حذف مفعول در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 14، شماره: 1
32 شیوه های بیان گواه نمایی در فارسی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 33
33 صفت های ایستا و نا ایستا در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 25
34 صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 20
35 فعل های لحظه ای و انواع نمود دستوری در زبان فارسی برهم کنش (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 40
36 قیدهای زبان فارسی از نگاه سرنمون رده شناختی به اجزاء کلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 14، شماره: 4
37 کارآیی دستور نقش و ارجاع و دستور نقش گرای نظام مند در طبقه بندی افعال زبان فارسی: نوع عمل درمقایسه با فرآیند (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 13، شماره: 25
38 گذرایی سرنمونی و حذف مفعول در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 15، شماره: 2
39 گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی:یک بررسی نقشگرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 6، شماره: 11
40 گواه نمایی در زبان فارسی امروز (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 5، شماره: 1
41 مبتداسازی ضمیرگذار ساخت ملکی در زبان فارسی بر اساس نظریه بهینگی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 48
42 مبتداسازی ضمیرگذار موضوع (مفعول مستقیم) در زبان فارسی؛ مطالعه ای براساس نظریه بهینگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 2
43 مصدر، اسم مصدر و حاصل مصدر از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 8، شماره: 1
44 معرفگی و نمایهسازی مفعول در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 4، شماره: 2
45 نام اندام ها و بیان احساسات در زبان فارسی: نگاهی رده شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 15، شماره: 3
46 نگاهی تازه به ساخت مجهول در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 2، شماره: 2
47 نگرشی نقشی-رده شناختی به کارکرد ساخت های کامل در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 1
48 نمود استمراری در فارسی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 4، شماره: 1
49 نمود پیش نگر و نوع عمل در زبان فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 13، شماره: 1
50 نمود دستوری در گویش لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 3
51 واژگان نظامی و تحولات تاریخی آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی دوره: 7، شماره: 23
52 واکاوی شناختی - کاربردشناختی جمله های شرطی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Object Alternation in Consumption Verbs in Persian (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 سازه های اسنادی ساز در زبان فارسی در چهار چوب دستور ساختی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی