آقای دکتر شورش ارواء

دکتر شورش ارواء دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

آقای دکتر شورش ارواء

Dr. Shuresh Arva

دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شورش ارواء در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری