خدیجه داننده

 خدیجه داننده            *فرد  مهم  علمی

خدیجه داننده

*فرد مهم علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.