دکتر ابراهیم نوروزیان

دکتر ابراهیم نوروزیان استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر ابراهیم نوروزیان

Dr. Ebrahim Noroozian

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.