آقای عبداله ایزد پناه

عبداله ایزد پناه

آقای عبداله ایزد پناه

Abdolah Izad Panah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عبداله ایزد پناه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه فقه