دکتر بهزاد قنسولی

دکتر بهزاد قنسولی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهزاد قنسولی

Dr. Behzad Ghonsooly

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Fuzzy TOPSIS Approach to Ranking the Effectiveness of Corrective Feedback Strategies: Monolingual Persian Versus Bilingual Turkmen EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 40، شماره: 1
2 A Video Game-based Paragraph Writing Instruction vs. Teacher-based Writing Instruction: Examining L۲ Learners’ Perceptions through Dynamic Assessment (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 42، شماره: 1
3 AN INTROSPECTIVE STUDY OF L۲ READING ANXIETY (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 30، شماره: 1
4 An Online Portfolio Assessment and Perception Study of Iranian High School Students’ English Writing Performance during the COVID-۱۹ Pandemic (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 40، شماره: 3
5 Antecedents of Pleasant and Unpleasant Emotions of EFL Teachers Using an Appraisal-theoretical Framework (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 6، شماره: 2
6 Appraising the Relationship between Teachers’ Effectiveness and Teachers’ Productivity among Iranian EFL High School Teachers: A Mixed Methods Sequential Explanatory Design (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 2
7 احساس در واژگان و عبارات بخش خواندن آزمون تافل (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
8 استفاده از نظریه ترجمه یکپارچه فن لوون زوارت در ارزیابی ترجمه های سوره بقره به دو زبان فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 2
9 اعتبار سازه ی معیارنمره دهی مهارت نوشتن در آزمون جامع فارسی دانشگاه فردوسی برای غیرفارسی زبانان (مقاله علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 9، شماره: 1
10 اعتبارسنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا در دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 5، شماره: 8
11 Cognitive Diagnostic Modeling Analysis of the Reading Comprehension Section of an Iranian High-stakes Language Proficiency Test (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 14، شماره: 1
12 Deconstructing the discourse: Mitigation in the Supervisory Discourse of Language Teacher Supervisors in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
13 Do Heavy-NP Shift Phenomenon and Constituent Ordering in English Cause Sentence Processing Difficulty for EFL Learners? (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 1
14 Effects of Conceptions of Intelligence and Ambiguity Tolerance on Teacher Burnout: A Case of Iranian EFL Teachers (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 2
15 Ethical Challenges of Designing on Application for Reading Instruction Management System (RIMS): A Phenomenological Study (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 29
16 Exploring Iranian TEFL Ph.D. Candidates and Faculty Members' Attitude towards Various Research Approaches: A Qualitative Study (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 17، شماره: 2
17 Exploring Language Learners’ Cognitive Processes in On-line ESP Courses via Think-aloud Protocol Analysis (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 9
18 Immunity among Iranian EFL Teachers: Sources, Impacts, and the Developmental Path (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 2
19 Induction of Emotions from TOEFL iBT Reading Tests as a Construct-irrelevant Factor and its Interference with Emotional Intelligence (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 32
20 Insights into Moral Education: Iranian English Teachers’ Conception of Morality (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 15، شماره: 1
21 Investigating Fairness of Reading Comprehension Section of INUEE: Learner’s Attitudes towards DIF Sources (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 10، شماره: 2
22 Language Acquisition and English Achievement at Grade Four Senior High School (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 22
23 Learners' Self-efficacy in Reading and its relation to Foreign Language Reading Anxiety and Reading Achievement* (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 217
24 Mixed Effects of Input Enhancement, Explicit Instruction, Corrective Feedback, and Pushed Output in an Input-Output Mapping Practice (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 1
25 On the Relationship between Emotional Intelligence and Directive Speech Acts Preference (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
26 Peer Scaffolding Behaviors Emerging in Revising a Written Task: A Microgenetic Analysis (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 2
27 Review of the Verbal Report Data in English L۲ Reading: In Memory of K. Anders. Ericsson (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبانشناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
28 Strategic Competence and Foreign Language test Performance in Iranian Context (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 1، شماره: 3
29 Textual Engagement of Native English Speakers in Doctoral Dissertation Discussion Sections (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 1
30 The Construction and Validation of a Q-matrix for Cognitive Diagnostic Analysis: The Case of the Reading Comprehension Section of the IAUEPT (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 13، شماره: 0
31 The Effect of Mindfulness-Cultivation Intervention on EFL Learners’ Reflective Thinking, Positive Orientation, and Language Achievement (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 1
32 The Effectiveness and Rank of Metalinguistic Corrective Feedback Strategies on Written Grammatical Performance: Monolingual Persian vis-à-vis Bilingual Turkmen EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
33 The Factors Affecting Moral Competency of Iranian Undergraduate Students Majoring in English Language and Literature: Investigating the Role of Applied ELT in Iranian Collectivist Culture (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 9، شماره: 1
34 The Impact of Task-based Instruction on the Enhancement of Iranian ‎Intermediate EFL Learners’ Speaking Skill and Emotional Intelligence (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
35 The Lyrical Sensibility in English Nature Writing: An Appraisal Analysis (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
36 The Role of Social Goals in Iranian Undergraduate Students' Cognitive, Emotional, and Behavioral Engagement (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
37 Validating Locus of Control Questionnaire and Examining its Relation to General English (GE) Achievement (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 1
38 Validation of Motivational Self-regulatory Strategies Questionnaire and Examination of Its Relation to L۲ Reading, L۲ Writing and Use of Language Learning Strategies (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 1
39 Willingness to Write in EFL Contexts (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 3
40 بررسی آشنایی مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی تز منظر توانش بین فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 2
41 بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگیِ زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 51، شماره: 2
42 بررسی بخش گوش کردن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 11، شماره: 2
43 بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه‌های برجسته آسیا (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 1
44 بررسی پیچیدگی دستوری در متون استدلالی زبان آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 4
45 بررسی تاثیر پدیده فرسایش زبان خارجی بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 55، شماره: 2
46 بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 2
47 بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آن‌ها (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 6، شماره: 2
48 بررسی کیفی دیدگاه دانشجویان زبان انگلیسی در خصوص پدیده نورچشمی در بافت دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 4
49 بررسی وضعیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه های جهان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 4
50 تاثیر انگیزه و برنامه کمک آموزشی مبتنی بر رابطه متقابل بین زبان آموز و معلم و کار گروهی بین زبان آموزان بر روی درک مطلب زبان آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 4
51 تحلیل گفتمان امام رضا (ع) از منظر برنامه هدایت اعصابی- زبانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 2
52 تحلیل مقابله ای محتوای دو مجموعه ی آموزشی آزفا بر پایه ی طبقه بندی اصلاح شده ی بلوم در حیطه ی شناختی (مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
53 تطبیق ویژگی های متنی و فرامتنی دراقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 4
54 تکنیک دلفی فازی در تأیید الگوی ارزیابی داستان‌های حاوی دوراهی اخلاقی براساس سنجه‌های عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 1
55 تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 2
56 رواسازی و بررسی پایایی پرسش‌نامة فارسی هیجان‌ها برای معلمان زبان انگلیسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 4
57 طراحی نوع جدیدی ازآزمون چندگزینه ای درک مطلب زبان انگلیسی براساس منطق فازی و اعتبار بخشی به آن (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 3، شماره: 1
58 طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامة خودکارآمدی ترجمه و ارتباط آن با راهبردهای حل مسئله در ترجمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 2
59 طراحی و اعتبارسنجی مدلی برای تعیین سطح رایانه‌ای توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی دانشجویان از طریق سنجش پویا (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 8، شماره: 1
60 طراحی، روایابی و اعتبارسنجی شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 51، شماره: 4
61 عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل: بررسی نقش دو راهبرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 51، شماره: 2
62 فرایند های واجی در گفتار کودکان کم شنوای دارای سمعک ۴ تا ۷ ساله شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 11، شماره: 22
63 نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 42، شماره: 3
64 واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 5، شماره: 9
65 واکاوی نظریه هدفمندی ترجمه از منشور نظریه نظام های اجتماعی لومان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparison of Flow in Short Stories (Case Study: Clay & After the Race) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 An Investigation into Translation of Cultural Concepts by Beginner and Advanced Students Using Think-Aloud Protocols (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
3 ارزیابی کیفی محتوای دروس دوره کارشناسی ارشد ترجمه در دانشگاه های برتر آسیا (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
4 Effects of Input Enhancement Cues on EFL Learners Intake of English Grammar: The Case of Connectors (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
5 Exploring Grammatical Complexity across Proficiency Levels in Argumentative Essays by Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 Iranian EFL Teachers’ Understanding of PCK: Voices from Pre-service and In-service Teachers (دریافت مقاله) اولین همایش بین الملل و چهارمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در زبان انگلیسی
7 The roles of Gender and Work Experience in Teacher Burnout (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
8 مرور و نقد مقالات رشته مطالعات ترجمه : مطالعه فراتحلیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
9 نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص؛بررسی زبان عمومی دانشگاه (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی