دکتر معصومه دلبری

دکتر معصومه دلبری University of Zabol

دکتر معصومه دلبری

Dr. Masoumeh Delbari

University of Zabol

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه معادله بیلان حجمی برای روش دونقطه ای جدید (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
2 ارزیابی اثر فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی در اراضی شالیزاری، به منظور توسعه کشت دوم در یک مزرعه نمونه در گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و تبخیر- تعرق گندم با استفاده از مدل CERES-Wheat (مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
4 ارزیابی امکان بهره گیری از انرژی باد در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 3
5 ارزیابی روش یک نقطه ای در برآورد مشخصات نفوذ (مطالعه روش مقیاس سازی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 1
6 ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک با آبپاش متحرک در شهرستان خاش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 1
7 ارزیابی مدل CERES-Wheat در شبیه سازی عملکرد ارقام گندم تحت تیمارهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
8 ارزیابی و تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی در طارم زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
9 ارزیابی وضعیت مدیریت آبیاری و امکان بهبود آن در مزارع گندم در شبکه آبیاری سد سیستان با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 1
10 ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه ای نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
11 ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه ای نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 2
12 برآورد الگوی پراکنش مکانی سرعت باد برای پتانسیل یابی تولید انرژی بادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 2
13 برآورد سطح ایستابی آبهای زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آماری (مطالعه موردی: دشت زاهدان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی تاثیر شوری در برنامه ریزی آبیاری گندم با استفاده از شاخص های CWSI و WDI (مطالعه موردی ایرانشهر) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 1
15 بررسی تغییرات کیفی عملکرد سورگوم علوفه‎ ‎ای تحت تاثیر استفاده از آب های نامتعارف و اصلاح کننده طبیعی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
16 بررسی تغییرات مکانی سطح سفره آب زیرزمینی دشت برخوار اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
17 بررسی تغییرات مکانی ویژگی های شوری و سدیمی خاک های منطقه چات در استان گلستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 2
18 بررسی عوامل مبهم در تخصیص آب شبکه آبیاری سد سیستان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
19 بررسی کاربرد آب های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) در مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
20 بررسی مدیریت های مختلف تلفیق آب شور و غیرشور بر عملکرد سورگوم علوفه ای و توزیع شوری در نیمرخ خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 2
21 برنامه ریزی آبیاری خیار گلخانه ای با استفاده از پتانسیل آب در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
22 برنامه ریزی تخصیص منابع آب تحت سناریو های مدیریتی در حوضه گرگان رود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
23 پهنه بندی شوری خاک و ارزیابی ریسک شوری در منطقه میانکنگی (سیستان) با استفاده از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
24 پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع لایه سطحی خاک با بافت لوم و لوم شنی دشت سیستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 4
25 پیش بینی الگوی پراکنش مکانی شاخص های کیفی آب زیر زمینی استان گلستان برای مصارف کشاورزی با استفاده از زمین آمار و GIS (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 1، شماره: 1
26 تاثیر بافت خاک، و شوری و نسبت جذب سدیم آب آبیاری بر دقت اندازه گیری رطوبت خاک بوسیله ی دستگاه تتاپروب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
27 تاثیر کدورت آب آبیاری بر دقت اندازه گیری میزان رطوبت به وسیله ی دستگاه تتاپروب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
28 تاثیر کود آبیاری بر گرفتگی برخی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
29 تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
30 تاثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 3
31 تحلیل اثرات تقویم کشت بر نیاز آبی گندم در استان سیستان و بلوچستان در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
32 تحلیل مکانی تغییرات بارش با در نظر گرفتن متغیرهای ارتفاع و فاصله تا دریا (مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 4
33 تخمین خصوصیات هیدرولیکی خاک از طریق الگوریتمهای محاسباتی آزمایش نفوذ بیرکن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
34 تعیین تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی زیتون در مراحل مختلف رشد با استفاده ازتکنیک دورسنجی و بیلان رطوبتی در طارم زنجان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
35 تعیین زمان قطع و طول بهینه آبیاری نواری با انتهای بسته (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 3
36 تعیین فواصل زهکش های زیرزمینی با استفاده از داده های مزرعه ای در اراضی شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
37 شبیه سازی انتقال آب و نیترات در خاک با استفاده از مدل D۱- HYDRUS در آبیاری جویچه ای نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
38 شبیه سازی حرکت آب و نمک در خاک با استفاده از نرم افزار HYDRUS-۱D (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
39 شبیه سازی رشد چغندرقند تحت تنش آبی با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
40 فرآیند آبشویی نمک ها در خاک های شور در طول ستون ای دست خورده خاک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 4
41 کاربرد کریجینگ شاخص و معمولی در مدل کردن کلر آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
42 گزینش عمق و فاصله مناسب زهکش های زیرزمینی و مقایسه چند معادله زهکشی در کشت برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
43 معرفی یک روش ساده در محاسبه پارامترهای هیدرولیکی با استفاده از آزمایش نفوذ بیرکن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
44 مقایسه روش های اصلاح شده خطی سازی تجمعی (CL) و خطی سازی مشتقی (DL) با الگوریتم اصلی آزمایش نفوذ بیرکن (BESTslope) برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 4
45 مقایسه فرایندهای مختلف پهنه بندی تبخیرتعرق مرجع در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
46 واسنجی داده های باران سری 3B43 ماهواره TRMM در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آنالیزهای تک عمقی پرمامترگلف جهت تعیین هدایت هیدرولیکیاشباع در بالای سطح ایستابی در خاکی با بافت لومی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
2 ارزیابی روش های بلانی-کریدل و هارگریوز-سامانی در برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 ارزیابی مزرعه ای افت اصطکاکی و افت موضعی لوله لترال درآبیاری قطرهای و مقایسه آن با نرم افزار Hydrocalc (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی مزرعه ای افت موضعی چهار نوع گسیلنده Online درآبیاری قطره ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی همبستگی بین عملکرد و برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گل محمدی تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
6 برآورد زمان تاخیر پسروی در آبیاری نواری با استفاده از الگوریتم PSO (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی آثار زیست محیطی کودهای بیولوژیکی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
8 بررسی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر دما و بارش در شهرستان زابل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی امکان کاربرد روش های کم آبیاری در مدیریت آب بخش کشاورزی ایران در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 بررسی پراکنش مکانی زمانی بارندگی با استفاده از روشهای زمین آماری در مناطق جنوب و جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
11 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم در منطقه مشهد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
12 بررسی تغییرات متغیرهای دمای کمینه و بیشینه و تبخیر و تعرق با استفاده از آزمون هایآماری من کندال و شیب سن در ایستگاه هواشناسی چابهار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 بررسی تغییرات متغیرهای دمای کمینه، بیشینه و بارش با استفاده از آزمون های آماری من کندال و شیب سن در ایستگاه هواشناسی زابل (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه سیستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
15 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی استان تهران جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روشهای زمین آماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی روند دما و بارش با استفاده از روش های من کندال و شیب سن به صورت فصلی و سالانه در ایستگاه ایرانشهر (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 بررسی و تحلیل بارندگی سالانه بابکارگیری روشهای زمین آماری مطالعه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
18 برنامه ریزی منابع آب با استفاده از نرم افزار WEAP؛ مطالعه موردی حوضه آبریز نرماب استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
19 بهینه سازی مدیریت مصرف منابع آبی چاه نیمه های سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
20 پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از روش تک عمقی ریچاردز در مزرعه تحقیقاتی سد سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
21 پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی براساس بعد فرکتال بافت و توزیع اندازه ذرات خاک و بررسی همبستگی مکانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
22 تاثیر تنش خشکی بر بازده اسانس و عملکرد اسانس گل محمدی تحت دو روش آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23 تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گل محمدی تحت آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
24 تأثیر مدیریت آبیاری جویچه ای یک در میان متناوب در مراحل مختلف رشد بر کارایی مصرف آب ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
25 تحلیل مکانی تغییرات بارش با استفاده از روش های زمین آماری(منطقه مورد مطالعه: استان بوشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
26 توسعه توابع انتقالی با دو روش رگرسیونی و شبکه عصبی برای پیش بینی ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دایم در منطقه سد سیستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
27 زمین آمار ابزاری توانمند در کاهش هزینه های آزمایشات در پروژه های آب و خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
28 شبیهسازی رطوبت و غلظت شوری در خاک با استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
29 مدل HYDRUS-1D و شبیه سازی حرکت آب و املاح در خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
30 مقایسه دو مدل SWAP و HYDRUS-1D در شبیه سازی حرکت آب و غلظت نمک در خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
31 مقایسه روش وزن دهی عکس فاصله و کریچینگ معمولی برای تخمین عمق آب زیرزمینی در منطقه میانکنگی دشت سیستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 مقایسه روش های میان یابی و پهنه بندی تبخیر-تعرق پتانسیل ماهانه و سالانه در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
33 مقایسه ی دقت درون یابی های Kriging ی IDW درتخمین مقدارکاهش سطح آب وخصوصیات کیفی آبهای زیرزمینی دشت قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
34 مقایسه یافته های مدل شبکه استنتاج تطبیقی عصبی فازی به منظور برآورد نقاط مهم رطوبتی در منطقه سد سیستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 نقشه رقومی بافت خاک دشت آبرفتی سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
36 واسنجی داده های باران سری ۳B۴۳ ماهواره TRMM در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی