آقای یعقوب علی برجی

یعقوب علی برجی دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

آقای یعقوب علی برجی

Yaghoub Ali Borji

دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای یعقوب علی برجی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فقه