دکتر علیمحمد فضیلت فر

دکتر علیمحمد فضیلت فر Department of Language and Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

دکتر علیمحمد فضیلت فر

Dr. AliMohammad Fazilatfar

Department of Language and Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "تحلیل فراگیری افعال کمکی انگلیسی در فارسی زبانان از منظر نظریه انتقال کامل/دسترسی کامل" (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 2
2 A Study of Reading Strategies Using Task-Based Strategy Assessment* (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 217
3 Acquisition of L۳ English Past Perfect, Present Progressive, and Present Perfect Tenses by L۱ Kirundi-L۲ French Bilinguals (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 8، شماره: 1
4 Concept-based Instruction and Teaching English Tense and Aspect to Iranian School Learners (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
5 Exploring Iranian Pre-Service English Language Teachers’ Professional Identity through Sociocultural Lens (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 13، شماره: 1
6 Exploring Iranian Pre-Service English Teachers’ Intercultural Communicative Competence (ICC) Identities and the Role of Mentor Teachers (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 3
7 Exploring the effects of instruction on EFL learners’ pragmatic development (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
8 Implicit Theories of Intelligence and Corrective Feedback Preferences (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 14، شماره: 2
9 Iranian Teacher Trainees’ Attitudes towards English as a Lingua Franca (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 10، شماره: 1
10 Junior Secondary School Students’ Motivation for Learning Multiple Foreign Languages in Burundi: A Cross-sectional Study (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 8، شماره: 2
11 L۲ Learners' Construction of Models of L۲ Literacy in an EFL Context: A Socio-cultural Perspective (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
12 On the Use of Diary Study to Investigate Avoidance Strategy in Spoken English Courses (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 2
13 Persian and Arabic Language Students’ L۳ Acquisition of English Plural Marking: Language of Instruction Matters for Cross-Linguistic Influence (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 6، شماره: 3
14 The Effect of Academic Context of Learning on L۳ Acquisition of Iranian Bilinguals (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 4، شماره: 13
15 The Effect of Read-Aloud Method on Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 4، شماره: 2
16 THE EFFECT OF STANDARD AND REVERSED SUBTITLING VERSUS NO SUBTITLING MODE ON L۲ VOCABULARY LEARNING (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 30، شماره: 1
17 The Effects of Systemic-Theoretical Instruction on Developing Iranian EFL Learners’ Explicit and Implicit Knowledge of Tense-Aspect System (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 7، شماره: 28
18 The Impact of Individual Differences on the Interlanguage Pragmatics of Iranian EFL learners in Institutional Discourse (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 1
19 The Impact of the Asynchronous Online Discussion Forum on the Iranian EFL Students’ Writing Ability and Attitudes (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 4
20 The Iranian Students & Teachers' Perceptions of the Role of Explicit Grammar Instruction & Error Correction (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
21 Young Persian readers’ understanding of L۲ grammatical contrasts and their L۲ reading proficiency (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 2
22 Young Persian Speakers’L۲ Phonological Decoding Abilities & Their L۲ Reading Comprehension Proficiency (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
23 بررسی طولی هوش هیجانی صفتی و اضطراب کلاس زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی: مدلسازی منحنیهای رشد پنهان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 6
24 تاثیر استفاده از پیام کوتاه در یادگیری واژگان به صورت قصدی و ضمنی در زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پیشرفتهای نوین در اموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
25 تاثیر یادگیری مبتنی بر داده بر نگارش انگلیسی متون علمی و دانشگاهی دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 18، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Quantitative Analysis of the Relationship Between Emotional Intelligence and Foreign Language Testing (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
2 Blending Blended Instruction with EFL Learning Practices of General English for Academic Purpose Courses (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 Differences and similarities between these set of books, international, national, and local ELT source in terms of the application of refusal, and acceptance as pragmatic speech acts. (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
4 Differences and similarities between these set of books,Iranian and non-Iranian ELT textbooks in terms of the application of complaint and compliment as pragmatic speech acts. (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
5 Does Post method Approach has any Effects on Grammar Learning? (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
6 Language Learning Motivation in Iranian EFL: An exploration of the motivational orientations and psychological reactance (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
7 Teaching English Grammar based on Post-Method VS. Traditional Method to Iranian EFL High School Students (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
8 Teaching Grammar to Iranian High School Students : Explicit Vs Implicit Methods (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
9 The Effect of Teaching Grammar through Implicit and Explicit Methods (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
10 The Impact of Read-Aloud Method on Reading Comprehension and Motivation: The Case of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
11 Treatment of three international, national, and local ELT source with the concept of speech acts of acceptance and refusal (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
12 Vocabulary Learning Strategies Used by Undergraduate EFL Iranian Students (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی کاربردی