آقای سید عباس صالحی

سید عباس صالحی استادیارپژوهشگاه فرهنگ وعلوم اسلامی

آقای سید عباس صالحی

Seyed Abass Salehi

استادیارپژوهشگاه فرهنگ وعلوم اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید عباس صالحی در مجلات و ژورنالها