دکتر رضا خوش سیر قاضیانی

دکتر رضا خوش سیر قاضیانی  استاد تمام ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر رضا خوش سیر قاضیانی

Dr. Reza Khoshsir ghaziani

استاد تمام ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.