دکتر عبدالرزاق دانش شهرکی

دکتر عبدالرزاق دانش شهرکی دانشیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر عبدالرزاق دانش شهرکی

Dr. Abdolrazagh Danesh shahraki

دانشیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باکتری های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 40
2 اثر باکتری های محرک رشد گیاهی بر صفات آگرومورفولوژیک سیاهدانه (.Nigella sativa L) تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
3 اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه چای ترش تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 4
4 اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای دامی، شیمیایی بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 1
5 اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر برخی صفات اگرومورفولوژیکی و اسانس بادرشبو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
6 اثر تنش خشکی و باکتری های ریزوسفری ارتقادهنده رشد گیاه بر خصوصیات اگرومرفولوژیک بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 2
7 اثر تنش کمبود آب و تلقیح جداگانه، ترکیب های دوگانه و سه گانه برخی باکتری های محرک رشد بر صفات اگرومورفولوژیک بادرنجبویه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 2
8 اثر تیمارهای بیولوژیک بذر بر شاخص های مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 2
9 اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیادر شرایط خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
10 اثر سطوح مختلف آبیاری و تاریخ کاشت بر برخی صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه لمون-گراس (Cymbopogon citratus) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 51
11 اثر سطوح مختلف کود گاوی، اوره و تلفیقی بر برخی شاخص های فیزیولوژیک مقاومت به خشکی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 4
12 اثر کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر اسانس و برخی ویژگی های فیزیولوژیک بادرشبو در شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
13 اثر کم آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد وبرخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
14 اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی دان سیاه تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
15 اثر محلول پاشی عناصر منگنز و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیاقرمز Phaseolus vulgaris L تحت شرایط خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
16 اثر محلول پاشی نیتروژن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه نخود در دو فصل کاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 16
17 ارزیابی کارآیی شش رقم آفتابگردان در استخراج گیاهی سرب از یک خاک حاوی سرب باسابقه بلند مدت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
18 برخی از روش های افزایش کارآیی گیاه پالایی فلزات سنگین (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
19 بررسی اثر کاربرد کود آلی و نیتروژن بر کیفیت علوفه رازیانه (Foeniculum vulgare L.) و اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop.) در شرایط کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
20 تاثیر باکتری های محرک رشد گیاهی در کاهش اثرات تنش خشکی بر روی گیاه Astragalus effusus (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 2
21 تاثیر تلقیح باکتریایی بر عناصر دانه و خاک کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
22 تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 2
23 تاثیر کاربرد آب شور در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و بهره وری آب در گیاه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 4
24 تاثیر کود دامی و تلقیح باکتریایی بر شاخص های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 4
25 تاثیر مدیریت آبیاری بر میزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوایی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
26 تأثیر استفاده از آب و خاک آلوده به کادمیم بر اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
27 تعیین ضرایب گیاهی یگانه و دوگانه کتان روغنی در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 4
28 تغییرات صفات آگرومورفولوژیک بذرک (.Linum usitatissimum L) تحت تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه و تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
29 جداسازی و ارزیابی ریزوباکت رهای متحمل به سرب محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرببا سابقه بلند مدت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
30 شناسایی مولکولی گونههای باسیلوس مقاوم به سرب و محرک رشد گیاه جداسازی شده از خاک حاوی سرب (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 8، شماره: 30
31 مروری بر گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
32 مطالعه تغییرات بیان ژن CAT و فعالیت آنزیم کاتالاز در ارقام عدس (Lens culinaris Medik) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آزوسپیریلیوم، قارچ مایکوریزا و کرم خاکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر اسمو پرایمینگ و تنش کمبود آب بر عملکرد گیاه دارویی بادشبو (dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثر باکتری های ریزوسفری ارتقادهنده ی رشد گیاه بر گیاه پالایی سرب توسط آفتابگردان در یک خاک حاوی سرب با سابقه دراز مدت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPRs) در افزایش مقاومت گیاهان به تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 اثر برخی عوامل بیولوژیک بر رشد خردل هندی (Brassica juncea) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
6 اثر برخی عوامل بیولوژیک بر رشد ذرت ( Zea mays ) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
7 اثر برخی عوامل بیولوژیک بر گیاهپالایی روی توسط آفتابگردان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثر برخی عوامل بیولوژیک در کاهش اثرات تنش سرب بر رشد آفتابگردان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر بیوپرایمنگ بادرنجبویه با باکتریهای Azospirillum lipoferum، Bacillus amyloliquefaciens و Streptomyces rimosus بر شاخص های جوانه زنی گیاه تحت تنش اسمزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 اثر بیوپرایمینگ بادرنجبویه با برخی باکتری های ریزوسفری ارتقا دهنده رشد بر خصوصیات آگرونومیک گیاه تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
11 اثر بیوپرایمینگ بر خصوصیات عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه تحت تنش کمبود آب در سال دوم کشت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 اثر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی گل همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 اثر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی گل همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 اثر پوشش های کاهنده تبخیر بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
15 اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر رشد گیاهچه چای ترش تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 اثر تاریخ کاشت و زمان برداشت بر جوانه زنی و بنیه بذر دو رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 اثر تاریخ کاشت و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شهرکرد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 اثر تاریخ کاشت و کاربرد جداگانه و تلفیقی کود اوره و گاوی بر برخی خصوصیات آگروموفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
19 اثر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر درصد و سرعت سبز شدن دو رقم گندم نان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
20 اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کتان روغنی Linum usitatissimum L. (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
21 اثر تنش خشکی و باکتری های ریزوسفری ارتقاءدهنده رشد گیاه بر خصوصیات آگرومورفولوژیک بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) در سال دوم کشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 اثر تنش خشکی و باکتری های ریزوسفری ارتقاءدهنده رشد گیاه بر خصوصیات اگرومرفولوژیک بادرنجبویه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 اثر تنش خشکی و باکتریهای ریزوسفری ارتقاءدهنده رشد گیاه بر شاخص های فیزیولوژیکی بادرنجبویه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 اثر تنش خشکی و بیوپرایم بذر بر شاخصهای جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 اثر تنش خشکی و تلقیح بذر با باکتری های ارتقاء دهنده رشد بر رشد ریشه گیاه دارویی بادر شبو (Dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
26 اثر تنش خشکی و تلقیح بیولوژیک بذر با باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 اثر تنش خشکی و تیمارهای جداگانه و تلفیقی کود شیمیایی و دامی بر کارایی مصرف آب وعملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
28 اثر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 اثر تنظیم کننده های رشد گیاه بر شاخص های گیاه پالایی سرب توسط ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 اثر تیمارهای تلقیح باکتریایی بر خصوصیات اگروموفولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه ( Melissa officinalis (L. تحت تاثیر تنش کمبود آب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه بر استخراج‌گیاهی سرب توسط خردل هندی (Brassica juncea L.) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
32 اثر زمان و میزان آب آبیاری بر شاخص های رشد ریشه در گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris cv. Naz) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 اثر سرمادهی مرطوب و تیمار بذر با اسیدکلریدریک در بهبود جوانه زنی و استقرار بذر چغندرقند در تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 اثر سرمادهی مرطوب و تیمار بذر با اسیدکلریدریک در بهبود سبز شدن و استقرار بذر چغندرقند (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 اثر سرمادهی و اسید جبیرلیک بر شکست خواب، شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آوندول (Smyrnium cordifolium BOISS) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
36 اثر سطوح تنش خشکی و تلقیح بذر با باکتری های ریزوسفری ارتقاء دهنده رشد بر برخی خصوصیات مرفولوژیک یک گیاه دارویی بادرشبو (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
37 اثر سطوح مختلف تراکم بوته و زمان مصرف کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت روغن کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا 401 در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 اثر عوامل بیولوژیک بر برخی صفات آگرومورفولوژیک گندم نان تحت کمبود آهن و روی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 اثر کم آبیاری و کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavica L. (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
40 اثر محلول پاشی اکسین، سیتوکنین و جیبرلین بر خصوصیات مرفولوژیک ذرت (.Zea mays L) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 اثرات آللوپاتیک ژوگلان بر برخی شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر برخی صفات فیزیولوژیک لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
45 اثرات متقابل کشاورزی و تنوع زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
46 اثرتلقیح باکتریایی برکاهش سمیت سرب درگیاهچه های خردل هندی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
47 اثرکودهای دامی و زیستی برخصوصیات آگرومورفولوژیک نخوددرسطح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
48 اثرمحلول پاشی روی ومنگنز برجوانه زنی و رشداولیه گیاهچه لوبیا قرمز درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 ارزیابی روش های تشت تبخیر و مقایسه آن با داده های لایسیمتر به منظوربرآورد تبخیر- تعرق مرجع در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
50 ارزیابی عملکرد کشت مخلوط سیب زمینی و نخود تحت مقادیر کود نیتروژن و تراکمهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 استفاده از اثرات آللوپاتیک ژوگلان و عصاره برگ گردو به عنوان یک علف کش بیولوژیک در مدیریت علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
52 اهمیت و جایگاه برخی باکتریهای محرک رشد گیاه در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
53 برآورد تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب کلزا با استفاده از لایسیمتر زهکش دار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
54 بررسی اثر آللوپاتی عصاره برگ پوسیده گردو روی علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
55 بررسی اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر شاخصهای جوانه زنی چای ترش تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
56 بررسی اثر کود دامی و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
57 بررسی اثر محلول پاشی اسیدهیومیک بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی درگیاه دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
58 بررسی اثرات تنش خشکی و میزان مصرف نیتروژن بر بنیه بذر کلزا رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
59 بررسی افزایش مقاومت و تحمل آفتابگردان رقم رکورد به تنشفلزات سنگین با کاربرد باکتریهای محرک رشد و هورموناکسین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
60 بررسی برخی از پیامدهای زیست محیطی استفاده از پساب در ابیاری (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
61 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تیمارهای جداگانه و تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
62 بررسی تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذر سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
63 بررسی روش های نوین کنترل بیولوژیک پوسیدگی ریشه ی لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
64 بررسی شاخصهای فیزیولوژیک مرتبط با مقاومت کلزا به تنش خشکی درسطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 بررسی علل و تبعات خشکسالی سالهای اخیر در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
66 بررسی و معرفی روش های سازگار در تولید گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
67 تاثیر باکتری های محرک رشد گیاهی بر مولفه های جوانه زنی و رشد گونه مرتعی Astragalus Cyclophyllon تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
68 تاثیر باکتریهای ریزوسفری ارتقاءدهنده رشد گیاه بر خصوصیات فیزیولوژیکی بادرنجبویه تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
69 تاثیر باکتریهای محرک رشد بومی و ایندول استیک اسید بر رشد وجذب سرب توسط آفتابگردان در یک خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
70 تاثیر تنش خشکی و اسیدهیومیک بر برخی صفات فیزیولوژیک، درصد روغن و عملکرد گیاه دان سیاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
71 تاثیر تنش خشکی، تلقیح باکتریایی و کود گاوی بر گیاه نخود، بر کیفیت و مولفه های جوانه زنی بذرحاصل از آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
72 تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر رشد، عملکرد و میزان هیپریسین گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
73 تاثیر دگرآسیبی نوع و غلظتهای چند گیاه دارویی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاه سورگوم (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
74 تاثیر دگرآسیبی نوع و غلظتهای چند گیاه دارویی بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاه کتان. (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
75 تاثیر کاربرد تلفیقی کودگاوی و اوره بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی گل راعی (Hypericumperforatum) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
76 تاثیر کودهای زیستی بر شاخص سطح برگ و عملکرد دانه ذرت در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
77 تاثیر مدیریت هاَی مختلف چرایی بر میزان وزن خشک اندام هوایی گونه Bromus tomentellus (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
78 تاثیرزمان آبیاری روی ضرایب شاخص تنش آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
79 تأثیر پوشش های مختلف کاهنده تبخیر روی شاخص های رشد ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
80 تأثیر کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 260 در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
81 تعیین نیاز آبی و کارایی مصرف آب کتان روغنی در اقلیم معتدل و سرد شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
82 تکنولوژی تعدیل گیاهی؛ تکنیکی برای حذف عناصر خطرناک از زنجیر ههای غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
83 تنش اثر خشکی و تیمار بیولوژیک بذر با برخی باکتریهای ریزوسفری ارتقادهنده رشدبرجوانه زنی ورشد اولیه گیاهچه مخلصه ( persicum Tanacetum ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
84 خواب بذر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
85 روش های مدیریت بقایای گیاهی در مزارع کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
86 روشهای غلبه بر تنش خشکی در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
87 ریزگردها و اثرات زیست محیطی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
88 قابلیت های فن آوری نانو در بهبود کارآیی مصرف کودهای شیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
89 کاربرد مهندسی ژنتیک در کنترل بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
90 گیاه پالایی خاک های آلوده به فلزات سنگین و برخی از روش های افزایش کارآیی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
91 گیاه پالایی؛ گامی به سوی ارتقای سلامت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
92 مطالعه اثرات تاریخ کاشت و گروه رسیدگی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برخی اینبردلاینهای ذرت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
93 مطالعه اجزاء زودرسی و خصوصیات مورفولوژیکی مرتبط با آن در گروههای مختلف رسیدگی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
94 معرفی برخی از خانواده های گیاهی مناسب به منظور استفاده در فناوری گیاه پالایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
95 معرفی گیاه دارویی Smyrnium cordifolium Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
96 مقایسه اثر شوری در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
97 مقایسه اثر شوری در مراحل رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
98 مقایسه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
99 مقایسه تأثیر روشهای آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی توأم با اعمال کم آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیک ذرت علوفهای (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
100 نانوکودها و نقش آنها در پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
101 نقش باکتریهای ریزوسفری محرک رشد در افزایش مقاومت گیاهان تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی