دکتر علیرضا داودیان دهکردی

دکتر علیرضا داودیان دهکردی استاد تمام مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر علیرضا داودیان دهکردی

Dr. Alireza Davoudian

استاد تمام مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ریخت شناسی بلورهای زیرکن گرانیت گنایسی آبادچی، شمال دریاچه سد زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 2
2 بررسی عددی سه بعدی تغییرات الگوی جریان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از یک رودخانه طبیعی با استفاده از مدل SSIIM.2 (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 3
3 پیش بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 2
4 تکامل ماگمایی- گرمابی سیال کانه دار در کانسار مس- طلای پورفیری دالی با استفاده از شیمی کانی های آمفیبول و پلاژیوکلاز (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
5 رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در طی هوادیدگی سنگ و تشکیل خاک در سطح مشترک گلسنگ- سنگ در باتولیت گرانیتوئیدی شیرکوه استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
6 ریزساختارهای دگرشکلی دینامیک در کانی های گنایس چشمی منطقه توتک، پهنه سنندج-سیرجان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 3، شماره: 10
7 ژئوشیمی توده گرانیتوییدی قره بلطاق، بویین میان دشت (جنوب شرق الیگودرز) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 3، شماره: 11
8 ژیوشیمی توده گرانیت- گنایس میلونیتی تورمالین دار شمال شرق معدن ژان، استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
9 سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
10 شبیه سازی الگوی جریان با یک مدل عددی دوبعدی در بازه ای از پیچان رود طبیعی؛ مطالعه موردی رودخانه خشکه رود فارسان، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
11 عوامل کنترل کننده تبلور تورمالین توده گرانیت- گنایس میلونیتی شمال شرق معدن ژان (استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
12 مقایسه چند روش درون یابی مکانی و انتخاب مناسب ترین روش برای پهنه بندی نیترات و فسفات در آب زیرزمینی شهرکرد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 3
13 منشاء و ژئودینامیک دلریت های گنبد نمکی کوهرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
14 نوسان زمانی الگوهای تغییرات مکانی شوری و جامدات معلق در آبخوان شهرکرد و پیامدهای آن برای آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
15 ویژگی ژئوشیمیایی سنگ های آمفیبولیتی پیر عباد، شمال شرق ازنا، پهنه سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 4
16 ویژگیهای ژیوشیمیایی و ایزوتوپی پروتولیت اکلوژیتهای شمال شهرکرد: شاهدی بر تکوین حوضه پشت کمان نیوپروتروزوییک در پهنه سنندج-سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دگرشکلی دینامیک بر پاراگنایس های جنوب دریاچه زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
2 ارزیابی کیفیت آب چاه شماره 2 فسارود شهرستان اقلید جهت شرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی کیفیت آب چاه فسارود شهرستان اقلید جهت شرب (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابیکیفیتآبچشمه سندگان شهرستان لردگان جهت شرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 بارزسازی طوفان گرد و غبار با استفاده از تحلیل کیفی و کمی تصاویر ماهوارهای MODIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
6 بافتهای سیمپلکتیت و ارتباط آنها با تحولات دگرگونی اکلوژیتهای شمال شهرکرد (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 بررسی اثر تنگ شدگی کانال برر وی الگوی جریان در یک قوس 90 درجه از یک رودخانه طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
8 بررسی اندی سهای مورفومتری رسوبات پادگانه های آبرفتی رودخانه زایند هرود در برخی نقاط انتخابی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 بررسی پورفیروآلاست های گارنت در پاراگنایس های همیافت با اآلوژیت های شمال شهرآرد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
10 بررسی رابطه دگرشکلی و کانه زایی در کانسار سرب و روی کهرویه شهرضا (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی ریخت شناسی بلورهای زیرکن توده گرانیتوییدی مروک، شمال درود (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
12 بررسی ریخت شناسی زیرکن در گرانیت میلونیتی زرکان، اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
13 بررسی زمین فشار-دماسنجی گارنت آمفیبولیت های صادق آباد، شمال شهرکرد (زون سنندج-سیرجان). (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
14 بررسی شواهد دگر شکلی دینامیکی دانه های کوارتز در رگه های سیلیسی شمال شرق یان چشمه استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
15 بررسی شواهد دگرشکلی دینامیک در متاگرانیتوئیدهای روستای آبادچی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
16 بررسی شیمی کانی کلینوپیروکسن و پتروگرافی سنگ های گابرویی گنبد نمکی باغ بهزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
17 بررسی عملکرد دگرگونی دینامیک و تاثیر توده های گرانیتی بر شیستهای پیرامون دریاچه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 بررسی ماهی کانی ها در متاپسامیت های دره سوردی دوشا، پهنه سنندج - سیرجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
19 بررسی محیط تکتونیکی متاگرانیت های میلونیتی جنوب عادگان شهرستان فریدون شهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
20 بررسی مدل های مختلف آشفتگی k-Ԑ درشبیه سازی عددی سه بعدی جریان در زاویه 45 درجه از یک قوس رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی مدل های مختلف آشفتگی k-Ԑ درشبیه سازی عددی سه بعدی جریان در زاویه 45 درجه از یک قوس رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی میزان فرسایش کناری رودخانه دوآب صمصامی با استفاده ازمدل BSTEM (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی میزان فرسایش کناری رودخانه دوآب صمصامی با استفاده ازمدل BSTEM (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسیکیفیتآب برخیاز چشمههای استان چهار محال و بختیاری از نظر آلودگی به فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 پتروگرافی بتن سخت شده سد و نیروگاه راغون با تاکید بر تاثیر میکرو سیلیس بر کنترل واکنش زایی قلیایی-سیلیسی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
26 پتروگرافی گرانیت گنایس جنوب غرب یکه چاه (شمال شرق گلپایگان) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
27 پتروگرافی و شواهد حاکی از دگرشکلی در پگماتیت گرانیتی اوچستان (شمال شرق گلپایگان، پهنه ی سنندج_سیرجان) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
28 پترولوژی و ژئوشیمی عناصر اصلی و برخی عناصر کمیاب درخاک هوادیده ی گرانیتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
29 پورفیروکلاستها و سایه های استرینی به عنوان معرفهای کینماتیک در سنگهای دگرگونی ناحیه دریاچه سد زاینده رود (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 تاثیر زمین شناسی بر ژئومورفولوژی رودخانه مئاندری زاینده رود (مطالعه موردی از سد زاینده رود تا پل زمانخان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
31 تاثیر سازندهای کارستی بر میزان آبدهی چشمه های شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
32 تاثیر نفوذ گرانیت گنایس بر آمفیبولیت های شمال شرق معدن ژان استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
33 تحلیل پدیده تراوش وآبشستگی piping در پی سدهای تاخیری و تغذیهای مطالعه موردی رودخانه برزک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
34 تحلیل ریزساختاری بلورهای کوارتز در گرانیت میلونیتی زرکان، اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
35 تخمین TDS آب زیرزمینی دو آبخوان به کمک EC و ارتباط دو پارامتر با یکدیگر (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
36 تعیین الگوی فضایی بلورهای کوارتز و فلدسپار در ماسه سنگ های ناحیه هوره، استان چهارمحال و بختیاری، ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
37 تعیین شرایط ترمودینامیکی تبلور سنگ های بازالتی گنبد نمکی کوهرنگ بر مبنای پتروگرافی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
38 تعیین مناطق حساس به زمینل غزش از نظر سازند زمینشناسی در امر حفاظت آب و خاک درمنطقه دوراهان، استان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 تعیین مولفه های سرعت جریان با استفاده از مدل عددی سه بعدی SSIIM در بازه ای پیچانرود (مطالعه موردی : رودخانه دوآب صمصامی) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 رابطه هابیت بلوری با ترکیب شیمیایی در گارنت های منطقه همدان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 زمین دماسنجی کلسیت بر اساس ماکل در رگه های سنگ های تخریبی منطقه هوره شمال شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
42 ژئو شیمی آمفیبولیت های جنوب غرب چمن سلطان ، بخش مرکزی پهنه سنندج- سیرجان ،ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
43 ژنزکانسار سرب وروی کهرویه شهرضا (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 ژیوشیمی و تعیین منشا متایسامیت های دره سوردی دوشا حاشیه سد زایند رود، پهنه سنندج - سیرجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
45 شناسایی کانون های مستعد تولید ریزگرد در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
46 شواهد پتروگرافی دگرسانی های اعمال شده بر سنگ های ماگمایی گنبدنمکی نازی، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
47 شواهد دگرشکلی کانی کوارتز از بخشهای فلسیک آمفیبولیت میدانک، شمال درود. (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
48 فرآیندهای دیاژنتیکی تدثیرگذار بر ماسه سنگ های گنبد نمکی دشتک، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
49 کاربرد ژئوترموبارومتری آمفیبول - پلاژیوکلاز در توده گرانیتوئیدی چشمه سفید، شمال گلپایگان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
50 مطالعه آماری شرایط حاکم بر محیط رشد بلورهای پلاژیوکلاز گنبد نمکی دشتک، چهارمحال بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
51 مطالعه پراکندگی اندازه بلورهای پلاژیوکلاز بازالتی گنبد نمکی دره بید، چهارمحال و بختیاری، ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
52 مینرال شیمی آمفیبول های سنگهای متابازیت جنوب داران، زون سنندج - سیرجان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
53 مینرال شیمی بیوتیت های پلوتون گرانیتوئیدی قلعه دزد، شمال غرب ازنا (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
54 نقش کنترل کننده های ساختاری برکانه زایی در پهنه برشی شمال شهرکرد (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
55 نگرشی بر توده های نفوذی گرانیتوئیدی در شمال غرب شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
56 یافت ههای نوین از زمان فرورانش نئوتتیس بر مبنای سن نگاری مطلقAr40/39Ar نمون ههای اکلوژیت شمال شهرکرد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران