دکتر سیدرضا مودب

دکتر سیدرضا مودب استاد، گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر سیدرضا مودب

Dr. Seed Reza Moadab

استاد، گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.