دکتر فرشید کفیل زاده

دکتر فرشید کفیل زاده استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دکتر فرشید کفیل زاده

Dr. Farshid Kafilzadeh

استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of IRGM (rs۱۰۰۰۱۱۳ C/T) Genetic Polymorphism with the Incidence of Acute Rejection in Iranian Liver Transplanted Patients (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 9، شماره: 4
2 ارزیابی باکتری های جدا شده از لجن فعال حاصل از تصفیه فاضلاب شهری منطقه ویژه عسلویه جهت زیست فزونی خاک های آلوده به کروزن (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 2
3 ارزیابی تاثیر سمیت کادمیم و تعیین طیف مقاومت/ تحمل در گونه های باکتریای شناسایی شده طی بررسی بر روی آب و رسوبات رودخانه کر در استان فارس (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 8، شماره: 1
4 ایمنی زایی پروتئین کایمر نوترکیب STXB-Intimin- EscC علیه بیماری زایی باکتری Enterohemorrhagic Escherichia coli O۱۵۷:H۷ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 13، شماره: 1
5 Identification and Quantification of Waddlia Chondrophila in Women with Recurrent Pregnancy Loss (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمایشگاه پزشکی دوره: 9، شماره: 4
6 Isolation and Identification of Pyrene-degrading Bacteria from Soils around Landfills in Shiraz and Their Growth Kinetic Assay (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 3
7 Novel Combination of Periodontal Ligament Stem Cells (PDLSCs)-Conditioned Medium and Taurine Increase Apoptosis in U۸۷Glioma Tumor Cells: Possible Relevance to Glioblastoma Treatment (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 11، شماره: 3
8 Preparation and evaluation of the exotoxin A nano-gold conjugate as a vaccine candidate for Pseudomonas aeruginosa infections (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 24، شماره: 10
9 بررسی تاثیر برخی از ترکیبات آمین دار بر روی ساختار و فعالیت آنزیم ریبونوکلئاز A (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
10 بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار ( pinctada fucata) در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 4
11 بررسی سمیت مس بر رشد و تحمل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) رقم های سان-۳۳ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 4، شماره: 2
12 بررسی غلظت کادمیم ، روی ، مس ، آهن و نیکل در رودخانه خشک شیراز و برخی محصولات کشاورزی مجاور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
13 بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره شاخه جوان و برگ بالغ گیاه حرا marina) Avicennia) در خورتیاب، استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 3
14 بهره وری عوامل و نهاده های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 21، شماره: 1
15 پیشرفت های فناوری آب فعال شده با پلاسما بر پاتوژن های غذایی: کاربردهای فعلی و دورنمای آینده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
16 تحلیل مالی طرح های سرمایه گذاری تولید و اثرهای ریسک عوامل تولید، بر فرآوری شیلات در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 3، شماره: 11
17 تحلیل مالی طرح های سرمایه گذاری تولید و اثرهای ریسک عوامل تولید، بر فرآوری شیلات در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 3، شماره: 11
18 تعیین اثر نهاده ها بر ریسک تولید با استفاده از تابع تولید تصادفی تعمیم یافته: مطالعه موردی چغندرقند کاران استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 1
19 تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه غیرخطی فازی : مطالعه موردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
20 جدا سازی باکتری های تجزیه کننده هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAH)  از دریاچه مهارلو و بررسی اثر غلظت نمک در تجزیه آن ها (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 5، شماره: 3
21 جداسازی باکتریهای مقاوم به جیوه ازدریاچه مهارلو درسال 88_89 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
22 جداسازی میکروارگانیسم های حذف کننده کادمیم از سواحل غرب بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 1
23 جداسازی میکروارگانیسم های هالوفیل و هالوتولرانت از دریاچه بختگان و اثر فاکتورهای فیزیکی - شیمیایی بر فراوانی آنها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
24 جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده آنتراسن از آب و رسوبات آلوده در دریاچه مهارلو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
25 جداسازی و شناسایی باکتری‏ های مولد بیوپلیمر پلی‏ هیدروکسی‏ آلکانوآت از خاک‏ های آلوده به نفت منطقه مسجد سلیمان و بهینه‏ سازی شرایط تولید (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 13
26 جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تجزیه کننده ی تیوسیانات از رسوبات دریاچه مهارلو استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
27 زیست افزایی خاک های آلوده به کروزن، به وسیله سودوموناس پوتیدا و سراشیا مارسسنس جداشده از لجن فعال و بررسی میزان رشد آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 3
28 شناسایی باکتریهای مولد بیوسورفاکتانت و کاربرد آنها در حذف آلاینده های نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 2
29 شناسایی و ارزیابی دامنه مقاومت درسویه های باکتریایی مقاوم به کادمیم طی پایش یک ساله از رودخانه کر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات سوء زیست محیطی تصادمات ناشی از حمل و نقل آلودگی نفتی بر موجودات دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
2 Expression and purification of recombinant chimeric PvpA-pMGA۱.۲protein from Mycoplasma gallisepticum in Escherichia coli. (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 Identification of Host Specific Protein Pattern in Mycoplasma gallisepticum pMGA۱.۲ protein (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
4 Isolation and molecular identification of Acetonitrile degrading bacteria from Jahrom city sewage (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 بررسی اثر مایع آلانتوییک تخم مرغ جنین دار بجای تریپسین در محیط کشت سلولی جهت تکثیر سوش واکسینال B1 ویروس نیوکاسل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بررسی توانایی حذف جیوه توسط باکتری های جدا شده از رودخانه کر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
7 بررسی و ردیابی ماهیان دریایی وحشی و پرورشی در آبهای جنوب کشور از نظر آلودگی و ابتلای احتمالی به بتانوداویروس با استفاده از روشهای تشخیصی PCR ، Real Time-PCR، کشت سلولی کیت تشخیص سریع و آسیب شناسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
8 تجزیه PAHs نفتی توسط باکتریهای PAHs +Gr (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
9 تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
10 جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنانترن از رسوبات رودخانه سلطان آباد شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
11 جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنانترن از رسوبات رودخانه سلطان آباد شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
12 جداسازی و شناسایی باکتری های حل کننده فسفات از باغات پسته شهرستان انار (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
13 جداسازی وشناسایی باکتری های مقاوم وحذف کننده کادمیم از آب ورسوب رودخانه کُر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
14 ساخت cDNA ، کلون سازی و تعیین توالی بخش غیر کد شونده ژن F ویروس سرخک سویهً AIK-C به روش RT-PCR (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران