دکتر رودابه راوش

دکتر رودابه راوش استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر رودابه راوش

Dr. Rodabeh Ravash

استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نانو الیسیتور سیلیس بر ترکیبات ضدالتهابی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در گیاه زعفران (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 38
2 ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در سطح رونویسی در برنج با استفاده از فراتحلیل داده های RNA-seq (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
3 ارزیابی و مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبات مواد موثره گیاه دارویی(Zataria multiflora) و دو گونه از جنس Thymus در شرایط یکنواخت محیطی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 4
4 ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک، ساختار کرک و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus sp.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 5
5 بررسی اثر هم زیستی قارچ مایکوریزا آربسکولار بر برخی پایه های پسته در شرایط تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 3
6 بررسی بیان ژن های MYB93 و MAD8، در گیاه برنج تراریخت و غیرتراریخت، تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی بیان ژنS-like RNase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی پروموتر ژن S-Like RNase در برنج تراریخت (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
9 بررسی تغییرات رشدی و تغذیه ای چهار پایه ی جنس پرونوس (Prunus sp) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 4
10 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
11 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
12 بررسی متابولیت های ثانویه و ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه زعفران تحت تاثیر الیسیتور پلی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 12، شماره: 3
13 تاثیر الیسیتور دمای پایین در مدت زمان های مختلف در محیط کشت ریشه نابجا گیاه گل راعی( Hypericum perforatum L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 44
14 تاثیر همزیستی قارچ میکوریزا آربسکولار با پایه های مختلف پسته در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 38
15 شناسایی تعدادی از ژن‌های با الگوی بیان متفاوت بین ارقام مقاوم و حساس گندم در پاسخ به تنش خشکی با استفاده از روش متاآنالیز (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
16 فراواکاوی داده های RNA-seq گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus) تحت برخی تنش های زیستی و غیر زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
17 واکنش های مورفو-فیزیولوژیک برخی پایه های همگروهی جنس هلوسا به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Bioinformatics Identification of Different expression genes at drought tolerant wheat under stress condition (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 Gene Screening of Drought Tolerant Rice Through Bioinformatics Approaches (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
3 بررسی بروز ژن ها در ریشه گندم تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
4 بررسی بیان ژن S-like Rnase در گندم و خویشاوندان وحشی آن تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 بررسی تاثیر همزیستی قارچ مایکوریزا آربسکولار بر الگوی بیان miR394 و ژن هدف آن تحت تنش خشکی در پایه ی GN (هیبرید هلو-بادام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
6 بررسی تاثیر همزیستی قارچ مایکوریزا آربسکولار روی پایهی GN (هیبرید هلو-بادام ) بر الگوی بیان miR394 و ژن هدف آن تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
7 بررسی حضور ژن آلرژی زای Pru du 3 در برخی ارقام و گونه های بادام موجود در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 بررسی حضور ژن آلرژی زای Pru du 5 در برخی ارقام و گونه های بادام موجود در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 بررسی رابطه پایداری غشای سلولی و بیان ژنATP 6 در چندین رقم گندم و خویشاوندان وحشی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
10 ژنومیکس کارکردی پاسخ به تنش در بافتهای مختلف گندم و خویشاوندان وحشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 مهندسی miRNA های مصنوعی و پتانسیل کاربرد آنها در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی