دکتر غلامرضا ربیعی

دکتر غلامرضا ربیعی استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر غلامرضا ربیعی

Dr. Gholamreza Rabiei

استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر برخی محرک های زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوه زردآلو رقم ’شکرپاره‘ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
2 اثر برخی محرک های زیستی بر ویژگی های رشد رویشی و غلظت عناصر برگ درخت زردآلو رقم ''شکرپاره'' (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 3
3 اثر مثبت ورمی‌کمپوست و هیومیک اسید بر صفات کمی و کیفی گل لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) بعد از انتقال نشا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 4
4 اثر نوع پیوند بر موفقیت ریزپیوندی درون شیشه ای برخی ارقام گیلاس (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 1
5 In vitro Production of PPV-free Sweet cherry (Prunus avium cv. Siahe-Mashhad) by Meristem culture and micro-grafting (دریافت مقاله) مجله بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی اثر اندازه مریستم و منشاء پیوندک در ریزپیوندی گیلاس در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 4
7 بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 3
8 بررسی تغییرات رشدی و تغذیه ای چهار پایه ی جنس پرونوس (Prunus sp) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 4
9 بهبود ویژگیهای کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسیدهیومیک و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
10 تاثیر کم آبیاری بر رشد رویشی، عملکرد و کارایی مصرف آب پرتقال مارس ارلی در جنوب کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
11 تاثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشدی در کشت مریستم ارقام مختلف گیلاس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
12 مطالعه اثر محیط کشت و تنظیم کننده رشدی در ریزپیوندی برخی از ارقام گیلاس (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 1
13 واکنش های مورفو-فیزیولوژیک برخی پایه های همگروهی جنس هلوسا به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش اسمزی بر شاخص های جوانه زنی بذر کلماتیس (Clematis spp) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 اثر تنش اسمزی بر شاخص های جوانه زنی بذر هندوانه (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
3 اثر کم آبیاری کنترل شده و آبیاری زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی پرتقال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
4 اثر محلول پاشی کایولین در مرحله رشد ونمو میوه برخصوصیات پس از برداشت وانبار مانی انار رقم دانه قرمز شهررضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
5 اثر محلولپاشی کائولین بر برخی خصوصیات کیفی انار رقم دانه قرمزشهرضا پس از انبارداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
6 اثر محلولپاشی کائولین، پوشش فومی و پوشش به همراه اسانس گلپربر برخی خصوصیات ظاهری میوه انار رقم دانه قرمز شهرضا در مرحله رسیدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
7 اثز سطوح مختلف ورمی کمپوست و تغذیه آهن بر برخی شاخصهای رویشی توت فرنگی رقم گاویوتا (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
8 بررسی اثر اسیدآسکوربیک و اسیدهای آمینه بر پارامترهای کیفی مغز گردو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
9 بررسی اثر برخی محرک های زیستی بر رنگ پوست مغز گردو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
10 بررسی اثر تنش خشکی و قارچ مایکوریزا بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی بادام شاهرود 21 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 بررسی اثر تنش شوری برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم گاویتا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
12 بررسی اثر هورمون های IBA و NAA بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت بادام GN (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 بررسی تاثیر تنش شوری کلرید سدیم برخصوصیات رویشی گیاه توت فرنگی رقم پاروس (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی حضور ژن آلرژی زای Pru du 3 در برخی ارقام و گونه های بادام موجود در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 بررسی حضور ژن آلرژی زای Pru du 5 در برخی ارقام و گونه های بادام موجود در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 بررسی و تاثیر پنج نوع گرده مختلف بر ترکیبات فنل کل، فلاونویید و فعالیت آنتی اکسیدانی خرمای پیارم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بهبود ویژگی های زایشی گل لیزیانتوس(Eustoma grandiflorum) با کاربرد ورمی کمپوست در بستر کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
18 بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بهبود ویژگیهای زایشی گل لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) با کاربرد هیومیک اسید در بستر کاشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
20 بهبود ویژگیهای کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد هیومیک اسید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 تاثیر محلول پاشی کایولین بر خصوصیات پس از برداشت انار رقم دانه قرمز شهرضا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران