دکتر مجید جمال امیدی

دکتر مجید جمال امیدی

دکتر مجید جمال امیدی

Dr. Majid Jamal omidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.