دکتر سید حسین امیرشاهی

دکتر سید حسین امیرشاهی

دکتر سید حسین امیرشاهی

Dr. Seyed hossein Amirshahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از شبه معکوس ماتریس برای رفع محدودیت در تعداد رنگهای به کار گرفته در رنگ همانندی کالریمتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 14، شماره: 2
2 استفاده از شبه معکوس ماتریس برای رفع محدودیت در تعداد رنگهای به کار گرفته در رنگ همانندی کالریمتری (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 14، شماره: 2
3 روشی جدید برای تعیین ضریب حفاظتی منسوجات در برابر نور خورشید (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج اجزاء غیر منفی از فضای انعکاس پارچه های سیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 استفاده از تصاویر میکروسکوپی به منظور تعیین قابلیت نفوذ مواد رنگز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 استفاده از روش رتبه بندی منظم در ارزیابی بصری فرمولهای سفیدی CIE و یوچی دا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 استفاده از شبکه های عصبی در رنگ همانندی مخلوط الیاف ازقبل رنگ شده با رنگزاهای فلورسنت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 اندازه گیری انعکاس پارچه باتراکم متفاوت با استفاده از رابطه اصلی کیوبلکا مانک و مقایسه آن با روش مرسوم تازدن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
6 اندازه گیری فاکتور انعکاسی و رنگ سطح مقطع نخ با استفاده از اسپکتروفتومتر و اسکنر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 بازسازی انعکاس وتخمین غلظت ماده رنگزا در یک جسم پشت پوش با استفاده از داده های پویشگر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 بازیابی طیف انعکاسی با استفاده از محرکه های رنگی CIEXYZ توسط الگوریتم درونیابی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 بررسی اثر سفیدکننده نوری بر روی تخریب نوری الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
10 بررسی اثر یکنواخت کنندگی سطح فعالهای سهل الوصول دررنگرزی پشم با رنگزاهای اسیدی میلینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 بررسی اثرات متقابل رنگهای منو کلروتری آزین ، وینیل سولفون و دی کلرو تری آزین وآنزیم سلولاز هنگام استفاده بر روی کالای پنبه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 بررسی اختلاف میزان جذب رنگ نپ درپارچه درسیستم RGB (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 بررسی تاثیر نوع قلیایی مصرفی دررنگرزی نخ پشمی با ایندیگو نیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
14 بررسی کاربردهای تئوری مجموعه های فازی درصنعت نساجی و استفاده از آن دربهینه سازی پیشگویی رنگ درمخلوط الیاف از قبل رنگ شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15 بکارگیری روش تجزیه اجزاء اصلی در بازسازی انتقال طیفی و تخمین غلظت محلول ها با استفاده از محرکه های رنگی XYZ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
16 بکارگیری قرمز سیگموئیدی در بازسازی منحنیهای انعکاسی با اولیه های افزایشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
17 تحلیل رفتار طیفی نور روز در تهران و ارتباط آن با آلودگی هوا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
18 تعیین ابعاد خامه قالی رنگشده با مواد رنگزای طبیعی با استفاده از روش تجزیه اجزاء اصلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 تغییرات رنگی رنگزاهای آزوراکتیو و مستقیم در اثر دی آزوته و کوپل نمودن آنها روی سلولز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
20 حذف مواد رنگزا از پساب بوسیله الیاف ضایعاتی (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
21 حساسیت رنگ نسخه های رنگ همانندی به تغییرات قدرت رنگزایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 خوشه بندی دادهها به منظور کاهش خطای بازسازی طیفی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
23 رنگ همانندی بر اساس وزندهی بهینه به معادلات اسپکتروفوتومتری به روش حداقل مربعات وزن داده شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 رنگرزی اکریلیک به روش انتگرال با استفاده ازدوتابع خطی و نمایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
25 رنگرزی الیاف آلیاژی پلی پروپیلن / پلی آمید 6 با رنگزاهای اسیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 سنتز سطح فعال های کاتیونیک دوقلو و بررسی اثر آنها در اصلاح سطحی نانورس ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
27 کاربرد رنگزا و استفاده از روش نوین تغییر رنگ نخ در ارزیابی خصوصیات جذب مایعات در نخ نانولیفی نایلون (دریافت مقاله) همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
28 کنترل پیوسته غلظت رنگزا درحمام رنگرزی و مقایسه آن با روشهای معمول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
29 کنترل رنگ در منسوجات چندرنگ ساده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
30 مدیریت رنگ و دسته بندی منسوجات رنگی در صنایع نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
31 مقایسه بین خصوصیات سینیتیکی و جذبی نایلون 6 در رنگرزی به شکلهای چیپس و الیاف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
32 مقایسه بین مقیاس پذیری منحنی های طیفی جذب و تابع کیوبلکا-مانک و دقت آنان در تخمین غلظت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
33 مقایسه کارایی اسکنرواسپکتروفتومتردرارزیابی ثبات شستشویی منسوجات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
34 نمایش بردارهای ویژه وزن دادهشده به منظور نمایش محدودیت ابعادی پایگاه دادهها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
35 همانندی ظاهر منسوجات قرار گرفته بر روی زمینه های مختلف خاکستری با استفاده از مدل CIECAM97s و نسخه بازنگری شده آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران