دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

دکتر عیسی نخعی کمال آبادی استاد گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان

دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

Dr. Isa Nakhai Kamalabadi

استاد گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.