دکتر وحید نیری

دکتر وحید نیری  دانشیار دانشکده فناوری های نوین و مدیر گروه فناوری ماهواره  مدیر فنی آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو

دکتر وحید نیری

Dr. Vahid Nayeri

دانشیار دانشکده فناوری های نوین و مدیر گروه فناوری ماهواره مدیر فنی آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.