دکتر بختیار جواهری

دکتر بختیار جواهری استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

دکتر بختیار جواهری

Dr. Bakhtiar Javaheri

استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادی سیاسی، توسعه انسانی و پایداری محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 5، شماره: 1
2 The Impact of Exchange Rate Fluctuations and the Oil Price Shocks on Government Budget: CGE Model Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 26، شماره: 2
3 برآورد سرمایه انسانی در ایران با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 26، شماره: 89
4 بررسی اشتغال زایی بخش های اقتصادی استان ایلام با استفاده از جدول داده ستانده (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 80
6 بررسی تاثیر ریسک کشوری و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 58، شماره: 3
7 بررسی تاثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 4
8 بررسی تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف کننده در اقلیم کردستان عراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 3
9 بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحالتوسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیشبینی کوتاهمدت فروش نفت ایران به این کشور دوره زمانی 2005-1970 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
10 بررسی عوامل موثر بر نرخ شهرنشینی در استانهای ایران: روش اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 42
11 ریسک کشوری، توسعه انسانی و مهاجرت نخبگان (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 15، شماره: 29
12 سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 20، شماره: 2
13 سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 6، شماره: 2
14 عوامل موثر برتمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 17
15 کیفیت آمار ثبتی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بانک و رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
2 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
3 بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر پذیرش ریسک و تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 بررسی نقش واهمیت اقتصادی بخش بیمه در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار