دکتر خالد احمدزاده

دکتر خالد احمدزاده استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

دکتر خالد احمدزاده

Dr. Khaled Ahmadzadeh

استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه بلوکهای اقتصادی منطقهای با رویکرد اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 84
2 ارزیابی اثرات سرریز انباشت تحقیق و توسعه بر تجارت درونصنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 4
3 بررسی اثر ساخت نسبی جمعیت روی تابع بلندمدت مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
4 بررسی تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 80
6 بررسی تاثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 4
7 بررسی تاثیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی در استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
8 بررسی تاثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
10 بررسی عوامل نهادی و همگرایی های منطقه ای در حوزه صادرات خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 3
11 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 13، شماره: 26
12 تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 63
13 تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 1
14 عوامل تعیین کننده قیمت مسکن با رویکرد روابط علیتی در مدل تصحیح خطای برداری: مطالعه موردی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اقتصادی بازارچه مرزی باشماق در توسعه ی روستاهای شهر مریوان (مطالعه موردی دهستان خاوومیرآباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
2 ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه مرزی باشماق بر توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان خاوومیرآباد شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه های مرزی و بازتاب های توسعه مناطق مرزی (مطالعه موردی بازارچه مرزی باشماق شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
4 انتخاب الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت سیب زمینی در استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
5 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی جایگاه و پتانسیل شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مطالعه موردی؛ استان کردستان ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
7 بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در بانک رفاه کارگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
8 بررسی رابطه بین آزادسازی تجاری وعملکرد بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
9 بررسی رابطه بین نیروهای رقابتی و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
10 بررسی رابطه علیت خطی و غیرخطی بین بازار نقدی و آتی سکه طلا در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
11 بررسی نابرابری منطقهای بازار کار در استان های غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
12 بررسی وضعیت و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی دستفروشی در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
13 برون سپاری و کارآفرینی مؤلفه های خلق مزیت رقابتی در صنعت فرش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم بر توزیع درآمددر کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
15 رابطه حکمرانی خوب و رشد اقتصادی در بین کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 راهبردهای توسعه بازارچههای مرزی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی بازارچه مرزی باشماق مریوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
17 زیستآهنگ و تصمیمات سرمایهگذار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
18 سرمایه های فکری معطل در بستر کارآفرینی و توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
19 عوامل موثر بر نگرشمصرف کننده نسبتبه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی: مشتریان بانک ملی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
20 مفهوم مزیت رقابتی مبتنی بر قابلیتهای پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
21 مفهوم واقعی رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
22 نقش و جایگاه مدیران ؛رهیافتی برای ایجادمزیت رقابتی ازقابلیت های پویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی