دکتر علی فقه مجیدی

دکتر علی فقه مجیدی دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

دکتر علی فقه مجیدی

Dr. Ali Fegheh Majidi

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.