دکتر علی فقه مجیدی

دکتر علی فقه مجیدی دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

دکتر علی فقه مجیدی

Dr. Ali Fegheh Majidi

دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون هم گرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 77
2 اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه بلوکهای اقتصادی منطقهای با رویکرد اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 25، شماره: 84
3 بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2010-1990 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 6
4 بررسی اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با استفاده از تیوری منطقه پولی بهینه (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 4
6 بررسی تطبیقی همگرایی نهادی و درآمدی کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 47
7 بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 25، شماره: 16
8 بررسی عوامل موثر بر عضویت خوشه های حکمرانی خوب کشور های در حال توسعه با استفاده از الگوریتم خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 4
9 بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تاکید بر بازار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 20، شماره: 1
10 بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده بین استان های ایران با استفاده از روش تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 2
11 بررسی همگرایی مصرف سرانه خانوار بین استان های ایران در سال های ۱۳۹۳-۱۳۷۹ (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 9، شماره: 18
12 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 13، شماره: 26
13 تاثیرپذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از شاخص صنعت، شاخص مالی و متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد چرخشی مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
14 سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 20، شماره: 2
15 سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر سرمایه انسانی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی درکشورهای آسیایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
2 بررسی اثر سرمایه انسانی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی درکشورهای آسیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازده سهام بانکهای خصوصی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
4 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
5 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی درکشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد داده هایترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
7 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم بر توزیع درآمددر کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
8 تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
9 توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
10 عدالت و توزیع درآمد درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد