دکتر شکراله سلمان زاده

دکتر شکراله سلمان زاده Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

دکتر شکراله سلمان زاده

Dr. Shokrollah Salmanzadeh

Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.