دکتر علی روحانی

دکتر علی روحانی دانشیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی روحانی

Dr. Ali Roohani

دانشیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Sequential Mixed Method Analysis of Students’ Burnout and Emotional Intelligence (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
2 An Investigation into Bilingual Dictionary Use: Do the Frequency of Use and Type of Dictionary Make a Difference in L۲ Writing Performance? (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 30، شماره: 2
3 An Investigation into Cultural Representation in Interchange Textbooks (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
4 Analysis of Culture and Multimodality in a Local English Textbook Series (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 9، شماره: 2
5 Analyzing Cognitive Processes and Multiple Intelligences in the Top-Notch Textbooks (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 3
6 ارزیابی پیوستگی بین تصویر و متن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 5، شماره: 2
7 ارزیابی تصاویر کتاب‌های زبان انگلیسی دورة متوسطة ایران از منظر کارکرد و تبعیض‌های جنسیتی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 3، شماره: 1
8 Differential Effects of Written Corrective Feedback on Iranian High School Students’ Grammatical Accuracy (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
9 Effect of Self-Evaluation Techniques on Iranian EFL Teachers’ Reflective Teaching (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
10 Effects of Rhetorical Analysis and Self-Regulation Strategies on Iranian EFL Learners’ Critical Thinking and Reading Comprehension of Argumentative Texts (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 1، شماره: 1
11 Effects of Self-Regulatory Strategy Development on EFL Learners’ Descriptive Writing and Reflective Thinking (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
12 EFL Learners’ Attitudes Toward Flipped Teaching and Its Effect on Their Oral Complexity, Accuracy, and Fluency (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 4
13 Evaluating an Instructional Textbook: A Critical Discourse Perspective (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
14 Evaluating Speech Acts in ELT Textbooks: The Case of Compliments and Complaints in the Touchstone Series (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 1
15 Exploring Language Learning Strategy Use: The Role of Multiple Intelligences, L۲ Proficiency and Gender (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 3
16 Exploring Learning Styles and Oral Communication Strategies and their Relationship with Emotional Intelligence of EFL Learners (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 2
17 Exploring Pragmalinguistic and Sociopragmatic Variability in Speech Act Production of L۲ Learners and Native Speakers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 3
18 Focus on Lexis and L۲ Learners' Development of Oral Complexity, Accuracy, and Fluency Measures (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 37، شماره: 2
19 Investigating Foreign Language Enjoyment and Public Speaking Class Anxiety in the EFL Class: A Mixed Methods Study (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 39، شماره: 1
20 Investigating Iranian EFL Students’ Metacognitive Online Reading Strategies, Critical Thinking, and Their Relationship: A Mixed-Methods Study (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
21 INVESTIGATING L۲ TEACHERS’ PEDAGOGICAL SUCCESS: THE ROLE OF SPIRITUAL INTELLIGENCE (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 34، شماره: 2
22 Male and Female Social Actor Representation in Four Corners 4: A Critical Discourse Perspective (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
23 On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Burnout and Motivation: A Mixed Methods Study (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 7، شماره: 1
24 Oral communication strategies and multiple intelligences: Exploring the relationship (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
25 Role of Background Knowledge in Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension Test Performance (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 7، شماره: 1
26 The effect of direct and indirect written corrective feedback on grammatical collocations in L۲ writing (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 2
27 The Effect of Portfolio Assessment on EFL Learners’ Expository Writing Ability (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 5، شماره: 1
28 The Effect of Using Songs on Young Iranian EFL Learners’ Vocabulary Learning: A Case of Gender (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 3
29 The effects of captioning texts and caption ordering on L۲ listening comprehension and vocabulary learning (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
30 The Relationship between EFL Teachers’ Emotional Intelligence and Students’ Motivational Attributes (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 3
31 Validity and Discriminatory Power of the C-Test as a Measure of General Language Proficiency (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 3
32 نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 20، شماره: 38
33 نمود جنسیت در کتاب American English File (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of EFL Students’ Metacognitive Awareness of Reading Strategies (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
2 An Exploration of Burnout Among EFL Students: A Study Using Person-Centered Approach (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 ارزیابی توانش بینافرهنگی در دو کتاب آموزشی زبان رشته گردشگری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 Effects of Rhetorical Analysis and Self-Regulation Strategies on Iranian EFL Learners Critical Thinking and Critical Reading of Argumentative Texts (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
5 Effects of SRSD on EFL Learners’ Descriptive Writing and Reflective Thinking (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران
6 Evaluation of Iranian High School and Pre-University English Text Books Based on Cultural and Religious Perspectives (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران
7 Role of the EFL Teachers’ Motivation to Teach from a Self-Determination Perspective: A Cluster Analytic Approach (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران
8 The Effect of Critical Thinking-Based Instructions on Iranian EFL Learners' Oral Communicative Strategies (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران
9 The Role of Different Attentional Conditions in the Attainment of L2 Collocations (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
10 Visual Evaluation of an ELT Textbook: Gender Bias and Instructional Purposes (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
11 تکنیک های حل مسئله موجود در فاز خلاقیت در مهندسی ارزش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
12 تکنیک های حل مسئله موجود در فاز خلاقیت در مهندسی ارزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
13 مطالعه هیدرو دینامیکی الگوی جریان درپشت سد تنظیمی دز با استفاده از نرم افزار دو بعدی CCHE2D (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
14 نقد و ارزشیابی تصاویر کتا ب های زبان انگلیسی در پایه اول، دوم و سوم دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)