دکتر سعید ریزی دیزیچه

دکتر سعید ریزی دیزیچه  استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر سعید ریزی دیزیچه

Dr. Saeid Rizi dizicheh

استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.